Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland Amsterdam 1863 Geesteszieken
Vereeniging "Amicitia" Amsterdam 1893 Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Liefdadigheidsvereeniging "Hulp en Steun" voor weezen van alle gezindten te Amsterdam Amsterdam 1894 neutraal Wezen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité te Amsterdam Amsterdam 1881 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885 Arbeiders
Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen Amsterdam 1882 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Amsterdam Amsterdam 1898 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vereeniging ter behartiging der godsdienstige belangen van de bewoners der buitenwijken van Amsterdam. Afdeeling Dorcas-vereeniging Tabitha Amsterdam 1896 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1894 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Amsterdam Amsterdam 1810 neutraal Gehandicapten
Directe hulp in nood voor alle gezindten Amsterdam 1899 neutraal Armen algemeen
Menachem abelim (troost der treurenden) Amsterdam 1700 joods Joden
Genootschap "de Liefdadigheid" Amsterdam 1862 joods Armen algemeen
Vereeniging tot ondersteuning van het Meisjesgesticht, de Voorzienigheid in de Elandstraat te Amsterdam Amsterdam 1859 rooms-katholiek Meisjes, Ouderen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1884 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1875 neutraal Alcoholisten
Gebroederschap Meschibath nefesch (Lafenis der ziel) Amsterdam 1740 joods Armen algemeen
Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse Amsterdam 1852 neutraal Arbeiders
Damesvereeniging voor Boetvaardigen Amsterdam 1851 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Amsterdam van den - Amsterdam 1883 neutraal Alcoholisten
Conferentie van de HH. Nicolaas en Barbara en het Allerheiligst Hart van Jezus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1871 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Gonzaga-Vereeniging Amsterdam 1887 rooms-katholiek Jeugd 12-21, Rooms-Katholieken (landelijk), Mannen (algemeen) Mannen
Gebroederschap "Tob laleget el bet ebel" (Het is goed te gaan in het huis des treurenden) Amsterdam 1748 joods Joden
Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van Zeelieden van iedere Nationaliteit Amsterdam 1898 protestants Zeelieden, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het verschaffen van Toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893 neutraal Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging "Steun der weduwen" Amsterdam 1885 joods Joden, Weduwen
Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885 Armen algemeen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Amsterdam Amsterdam 1846 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam 1887 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, Het - Amsterdam 1808 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Nederlandsche Hervormde Diakonessen-Inrichting (N.H.D.I.) Amsterdam 1891 protestants Zieken
Vereeniging "Sarepta", Steun voor Amsterdamsche Protestantsche Weduwen Amsterdam 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a) Amsterdam 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Amsterdam Amsterdam 1895 neutraal Zieken Vrouwen
Atsé-ha-Maäracha (Houtstapel op het Altaar]) Amsterdam 1713 joods Armen algemeen, Joden
Opvoeding van Halfweezen in het huisgezin Amsterdam 1899 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Amsterdam Amsterdam 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Christen-Geheelonthouders Bond Amsterdam 1862 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging 'Salerno' Amsterdam 1853 neutraal Arbeiders, Armen algemeen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amsterdam Amsterdam 1825 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen (ZV) Amsterdam 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Zeemanscollege: "Zeemanshoop" Amsterdam 1822 neutraal Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Dames-Vereeniging: "Jeugdig Streven" Amsterdam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Gebroederschap Misjpat Habanot (regt der dochteren) Amsterdam 1833 joods Joden, Kraamvrouwen, Meisjes
Vereeniging in het belang der weezenverpleging Amsterdam 1869 neutraal Wezen
Ondersteuningsfonds "Onderling Hulpbetoon" Amsterdam 1899 Ambachtslieden, Weduwen, Wezen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.