Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Loge "de Drie Kolommen" Rotterdam 1767 Armen algemeen Mannen, Vrijmetselaars
Genootschap ter bevordering van de koepokinenting, onder de zinspreuk Ne pestis intret vigila Rotterdam 1799 neutraal Zieken Medici
Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim (Troost der Treurenden) Rotterdam 1802 joods Armen algemeen, Joden
Genootschap "Nedrig en Menschlievend" Rotterdam 1807 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Genootschap Voor Vrouwen Door Vrouwen Rotterdam 1809 Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Rotterdam Rotterdam 1810 neutraal Gehandicapten
Korps Schalisten Rotterdam 1817 Armen algemeen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Rotterdam Rotterdam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut der Zeevaart, onder de Zinspreuk: Wij dragen saam blijmoedig bij, Aan 't oogmerk dezer Maatschappij: Voor oude Zeelien, moe van 't zwerven, Voor Weeuw en Weezen, als wij sterven Rotterdam 1819 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Rotterdam Rotterdam 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging 'Ngesras Jesaumiem' ('Hulp voor wezen') Rotterdam 1833 joods Joden, Wezen
Afschaffings-Genootschap te Rotterdam Rotterdam 1838 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam Rotterdam 1844 Armen algemeen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam Rotterdam 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Rotterdamsche Werkvereeniging, De - Rotterdam 1844 Armen algemeen, Werklozen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Rotterdam Rotterdam 1844 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij tot bevordering van het aanleren van ambachten, handwerken en kunsten onder de Israëlieten te Rotterdam Rotterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens, Werklozen
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen, te Rotterdam Rotterdam 1849 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Conferentie van den H. Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Rotterdam Rotterdam 1850 joods Ambachtslieden, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Bijzondere Raad Rotterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Rotterdam Rotterdam 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Conferentie van de H. Rosalia van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1852 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging voor zieken-verpleging te Rotterdam Rotterdam 1852 protestants Zieken Medici
Spaar- en Hulpkas Vereeniging Rotterdam 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam Rotterdam 1853 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging van de H. Elisabeth tot bezoek aan arme zieken te Rotterdam Rotterdam 1853 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging Inrigting voor Havelooze Kinderen Rotterdam 1853 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Rotterdam Rotterdam 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Vereeniging Inrigting tot wering der bedelarij van kinderen Rotterdam 1856 Verwaarloosde kinderen
Israëlitisch Mannenbegraafgenootschap Rotterdam 1856 joods Joden Mannen
Conferentie van den H. Laurentius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging 'Werkinrichting voor behoeftige Blinden' Rotterdam 1858 Gehandicapten
Vereeniging van den H. Antonius ter verpleging van ongeneeslijken zieken en blinden Rotterdam 1863 rooms-katholiek Geesteszieken, Gehandicapten, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863 Zieken
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam 1863 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1865 Gehandicapten Medici
St. Teresiagesticht Rotterdam 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Dames-Vereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1868 Armen algemeen, Jeugd 6-12, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Centen-vereeniging ten behoeve der hulpbehoevende blinden te Rotterdam "Steunt Ons Streven" Rotterdam 1869 neutraal Gehandicapten
Ziekenverpleging Wijk A Rotterdam 1870 protestants Zieken Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Rotterdam Rotterdam 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Rotterdam der - Rotterdam 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting in Nederland Rotterdam 1872 neutraal Zieken Medici
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Rotterdam Rotterdam 1872 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873 Alcoholisten
Conferentie van den H. Antonius van Padua van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging voor Volksgezondheid Rotterdam 1876 Zieken
Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.