Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 106 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid Utrecht 1892 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen Utrecht 1896 Zieken
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden Utrecht 1890 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Genootschap tot Ondersteuning van schamele Armen Utrecht Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden Utrecht 1850 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Tweede - Utrecht 1855 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Derde - Utrecht 1860 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie" Utrecht 1866 Zieken
Vereeniging "Het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders" Utrecht 1858 Gehandicapten
Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid Utrecht 1866 Zieken
Studenten-vereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde kraamvrouwen Utrecht 1884 Kraamvrouwen Medici, Studenten
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Utrecht 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Weldoende Doorgaan Utrecht 1891 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Comité voor Werkverschaffing te Utrecht Utrecht 1894 Werklozen
Vereeniging "Ziekenverpleging" Utrecht 1891 Zieken Mannen, Medici
Vereeniging gratis brood en koffie Utrecht 1890 Armen algemeen
Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen Utrecht 1866 Weduwen, Wezen
Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen) Utrecht 1872 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot voorkoming van bedelarij door rondreizende behoeftige Israëlieten aan de huizen der ingezeten Israëlieten te Utrecht Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot verkrijgbaarstelling van goedkoope levensmiddelen voor minvermogende Israëlieten Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Bikoer Golim Utrecht 1895 joods Joden, Kraamvrouwen
Vereeniging Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland Utrecht 1867 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Wezen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Utrecht Utrecht 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Weduwen, Wezen
Nederlandsch genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Utrecht Utrecht 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Utrecht 1899 neutraal Kraamvrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Utrecht Utrecht 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Nutshulpbank te Utrecht Utrecht 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Geheel-onthoudersbond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel Utrecht 1899 neutraal Alcoholisten Mannen
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland" Utrecht 1890 neutraal Militairen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Utrecht Utrecht 1800 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den - Utrecht 1888 neutraal Alcoholisten
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Utrecht Utrecht 1893 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Utrecht Utrecht 1893 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Maatschappij voor moederlijke liefdadigheid of verzorging van kraamvrouwen binnen Utrecht Utrecht 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Utrecht Utrecht 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Utrechtsche Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg Utrecht 1890 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging van Geneeskundige Geheel-Onthouders voor Nederland en de Koloniën Utrecht 1898 neutraal Alcoholisten Medici
Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten" Utrecht 1865 neutraal Zieken Medici
Vereeniging Het Kinderziekenhuis Utrecht 1888 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Patronaat voor van krankzinnigheid herstelden Utrecht 1861 neutraal Geesteszieken Medici
Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Utrecht der - Utrecht 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Commissie tot verstrekking hoofdzakelijk van Kleeding en Dekking aan minvermogenden" Utrecht 1879 neutraal Armen algemeen, Weduwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden, comité Utrecht Utrecht 1868 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Utrecht Utrecht 1841 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Bureau van Informatie naar behoeftigen Utrecht 1872 neutraal Armen algemeen
Aantal verenigingen: 106 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.