Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 61 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Zeemanscollegie: "De Groninger Eendracht" Groningen 1830 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Groningen Groningen 1846 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vrouwen-vereeniging ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de geringere volksklasse Groningen 1838 protestants Werklozen Vrouwen
Vereeniging "Werkmanssteun" Groningen 1887 Arbeiders
Vereeniging voor ziekenverpleging Koningin Wilhelmina Groningen 1897 neutraal Zieken
Vereeniging van de H. Elisabeth tot het bezoeken van arme zieken Groningen 1892 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden, comité Groningen Groningen 1899 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Groningen Groningen 1899 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Hulpkas voor Israëlieten Groningen 1850 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, commissie te Groningen Groningen 1881 protestants Jeugd 0-6, Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het vestigen van een gesticht voor pleegzusters en een Toevluchtsoord voor verwaarloosden Groningen 1845 protestants Meisjes, Verwaarloosde kinderen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot bevordering der Volksgezondheid te Groningen Groningen 1869 neutraal Zieken Medici
Vereeniging ter bevordering van koepokinenting onder den naam van "Parc Vaccinogène" Groningen 1859 neutraal Zieken Medici
Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en ter behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen. Groningen 1899 neutraal Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Groningen Groningen 1852 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging: Liefde tot God en onze Evennaasten Groningen 1842 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Kinderziekenhuis W.A.Scholten" Groningen 1891 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Inrigting tot behandeling en verpleging van minvermogende ooglijders" Groningen 1879 Gehandicapten
Vereeniging "het Middengasthuis" Groningen 1872 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging "Commissie van Algemeenen Onderstand" Groningen 1890 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Asyl voor zieken en zwakken" Groningen 1873 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereenigde Commissie voor Werkverschaffing Groningen 1893 Armen algemeen, Werklozen
Studentenkraamvereeniging "Medici Humanitatis Amici" Groningen 1895 neutraal Kraamvrouwen Medici, Studenten
St. Nicolaas-Vereeniging Groningen 1894 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Saädas Anious (Hulp in Lijden) Groningen 1848 joods Joden, Kraamvrouwen Vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Groningen Groningen 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van Uitvoering Groningen 1893 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Groningen Groningen 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Pieuze vereeniging Talmud Thora Groningen 1786 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Groningen Groningen 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Groningen Groningen 1863 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Groningen Groningen 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Groningen Groningen 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Groningen Groningen 1791 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Groningen Groningen 1869 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden
Loge van vrijmetselaren l'Union Provinciale no. 17 te Groningen Groningen 1771 Armen algemeen Mannen, Vrijmetselaars
Lebinjan Beth Zekenim te Groningen Groningen 1852 joods Joden, Ouderen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk A Groningen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Israëlitische Vereeniging G'nozer Dallim "Hulp aan minvermogenden" Groningen 1864 joods Armen algemeen, Joden
Israëlietische vrouwenvereeniging "Menora Tehora" Groningen 1769 joods Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Israëlietische Vereeniging "Mesiwath Nefesch" Groningen 1891 joods Armen algemeen, Joden
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Groningen Groningen 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen Groningen 1790 neutraal Gehandicapten, Jongens, Meisjes
Halboschas Aroemim ('Kleeding voor Schamelen') Groningen 1893 joods Joden
Genootschap van moederlijke weldadigheid Groningen 1825 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Gemilut Chasadim Kabranim (beoefening der weldadigheid) Groningen 1778 joods Joden
Diaken-gezelschap Groningen 1842 rooms-katholiek Armen algemeen, Werklozen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Groningen 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen Mannen
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Groningen 1893 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Commissie van particulieren voor de werkinrichting Groningen 1890 Arbeiders, Werklozen
Aantal verenigingen: 61 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.