Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 106 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk Zeven der Nederduitsch Hervormde gemeente te Utrecht (Goossens) Utrecht 1877 protestants Armen algemeen, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
Liefdadige Vereeniging van den H. Joseph Utrecht 1872 rooms-katholiek Arbeiders, Armen algemeen
Diocesane Bond van R.K. drankbestrijdersvereenigingen te Utrecht Utrecht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van het Jonge meisje, 'de Union' Utrecht 1882 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vereeniging tot christelijke verzorging van Zenuwlijders in Nederland Utrecht 1900 protestants Geesteszieken Mannen en vrouwen
Nederlandsch genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Utrecht Utrecht 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid Utrecht 1892 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen Utrecht 1896 Zieken
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Utrecht Utrecht 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Utrecht 1899 neutraal Kraamvrouwen
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden Utrecht 1890 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Utrecht Utrecht 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht Utrecht 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen) Utrecht 1872 joods Joden, Wezen
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Christelijk-Gereformeerde Jongedochters-Vereeniging "Dient den Heere met blijdschap" Utrecht 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen Utrecht 1890 protestants Geesteszieken, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Christelijke Wijkvereeniging Lauwerecht Utrecht 1895 protestants Zieken
Christelijke Zusterkring Utrecht 1876 protestants Prostituees Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning en zedelijke ontwikkeling van hulpbehoevende blinden Utrecht 1864 protestants Gehandicapten
Nutshulpbank te Utrecht Utrecht 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging 'Godvruchtig Werk der brooden van de H. Antonius van Padua' Utrecht 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Genootschap tot Ondersteuning van schamele Armen Utrecht Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden Utrecht 1850 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Tweede - Utrecht 1855 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Derde - Utrecht 1860 Arbeiders, Armen algemeen
Geheel-onthoudersbond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel Utrecht 1899 neutraal Alcoholisten Mannen
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland" Utrecht 1890 neutraal Militairen
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie Utrecht 1879 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen te Utrecht Utrecht 1895 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot opvoeding en opleiding van zonen van Evangelie-arbeiders in onze Overzeesche Bezittingen Utrecht 1868 protestants Jongens
Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie" Utrecht 1866 Zieken
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Utrecht Utrecht 1800 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders" Utrecht 1858 Gehandicapten
Vereeniging tot voorkoming van bedelarij door rondreizende behoeftige Israëlieten aan de huizen der ingezeten Israëlieten te Utrecht Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid Utrecht 1866 Zieken
St. Elisabeths-Vereeniging Utrecht 1861 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den - Utrecht 1888 neutraal Alcoholisten
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Utrecht Utrecht 1898 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Studenten-vereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde kraamvrouwen Utrecht 1884 Kraamvrouwen Medici, Studenten
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1885 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Utrecht 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Oranje-Bond van Orde, afdeling Utrecht Utrecht 1900 protestants Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Oranje-Bond van Orde Utrecht 1893 protestants Arbeiders, Werklozen
Weldoende Doorgaan Utrecht 1891 Armen algemeen Vrouwen
Aantal verenigingen: 106 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.