Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 106 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Diocesane Bond van R.K. drankbestrijdersvereenigingen te Utrecht Utrecht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Utrecht Utrecht 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Geheel-onthoudersbond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel Utrecht 1899 neutraal Alcoholisten Mannen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den - Utrecht 1888 neutraal Alcoholisten
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Utrecht Utrecht 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Geheelonthoudersvereeniging "St. Michaël" Utrecht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Christelijke Broederkring inzonderheid bedoelende de Afschaffing van sterken drank, afdeling Utrecht Utrecht 1866 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging van Geneeskundige Geheel-Onthouders voor Nederland en de Koloniën Utrecht 1898 neutraal Alcoholisten Medici
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Utrecht Utrecht 1899 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging ter wering van het misbruik van sterke dranken Utrecht 1835 neutraal Alcoholisten
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Bijzondere Raad Utrecht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Nutshulpbank te Utrecht Utrecht 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Liefdadige Vereeniging van den H. Joseph Utrecht 1872 rooms-katholiek Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden Utrecht 1850 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Tweede - Utrecht 1855 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Derde - Utrecht 1860 Arbeiders, Armen algemeen
Oranje-Bond van Orde, afdeling Utrecht Utrecht 1900 protestants Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Oranje-Bond van Orde Utrecht 1893 protestants Arbeiders, Werklozen
Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid Utrecht 1892 Armen algemeen Vrouwen
Christelijk-Gereformeerde Jongedochters-Vereeniging "Dient den Heere met blijdschap" Utrecht 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Genootschap tot Ondersteuning van schamele Armen Utrecht Armen algemeen
Weldoende Doorgaan Utrecht 1891 Armen algemeen Vrouwen
Tabitha Utrecht 1831 protestants Armen algemeen Vrouwen
Utrechtsche Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg Utrecht 1890 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Bureau van Informatie naar behoeftigen Utrecht 1872 neutraal Armen algemeen
Vereeniging gratis brood en koffie Utrecht 1890 Armen algemeen
Vereeniging tot voorkoming van bedelarij door rondreizende behoeftige Israëlieten aan de huizen der ingezeten Israëlieten te Utrecht Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot verkrijgbaarstelling van goedkoope levensmiddelen voor minvermogende Israëlieten Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk Zeven der Nederduitsch Hervormde gemeente te Utrecht (Goossens) Utrecht 1877 protestants Armen algemeen, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht Utrecht 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot aanbouw en aankoop van Woningen voor minvermogenden der Nederduitsch Hervormde Gemeente Utrecht 1866 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Utrecht Utrecht 1843 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging 'Godvruchtig Werk der brooden van de H. Antonius van Padua' Utrecht 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1885 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging van R.K. Armenverzorgers te Utrecht Utrecht 1898 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouwe van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1885 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Martinus-Vereeniging Utrecht 1877 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Mannen
Vereeniging "de Commissie tot verstrekking hoofdzakelijk van Kleeding en Dekking aan minvermogenden" Utrecht 1879 neutraal Armen algemeen, Weduwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Utrecht Utrecht 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Christelijke wijkvereeniging "Buurkerk" tot hulpbetoon bij den kerkelijken dienst in Wijk IV der Nederlandsch Hervormde Gemeente Utrecht 1883 protestants Armen algemeen, Zieken
Vereeniging "Het Hoogeland", afdeling Utrecht Utrecht 1895 protestants Dak- en thuislozen, Werklozen
Kwart-gulden Vereeniging Utrecht 1894 protestants Dak- en thuislozen, Werklozen Vrouwen
Vereeniging tot christelijke verzorging van Zenuwlijders in Nederland Utrecht 1900 protestants Geesteszieken Mannen en vrouwen
Patronaat voor van krankzinnigheid herstelden Utrecht 1861 neutraal Geesteszieken Medici
Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland Utrecht 1884 protestants Geesteszieken, Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen Utrecht 1890 protestants Geesteszieken, Verwaarloosde kinderen
Aantal verenigingen: 106 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.