Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter bevordering van koepokinenting onder den naam van "Parc Vaccinogène"

Naam Vereeniging ter bevordering van koepokinenting onder den naam van "Parc Vaccinogène"
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1859 (oprichting)
Einddatum 1 juli 1952 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

het bevorderen der koepokinenting in den ruimsten zin (Goossens)

'Doel was de bevordering der inenting tegen de pokken door middel van het exploiteren van een koepokinrichting ter verkrijging van animale koepokstof en het geven van gelegenheid tot kosteloze inenting en herinenting'. (plaatsingslijst)

Activiteit

Een bureau voor vaccinatie en revaccinatie werd te Groningen opgericht op initiatief van de afdeling Groningen van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst in het begin van 1859. De eerste zitting vond 14 juli 1859 plaats in het raadhuis. In 1880 werd overgegaan tot winning van koepokstof in eigen inrichting. Het eerste kalf werd ingeënt op 12 juni 1880.

Koninklijk Besluit 5 april 1884 nr. 12; 28 maart 1892
Staatscourant

6 juni 1884; 14 april 1892

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1540
Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief het jaar van oprichting en opheffing, ontleend aan de plaatsingslijst van het verenigingsarchief.

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V Gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 281-284. (in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek bewerkt door J.H.v.Z.)

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken,vooral preventief

ad leden:

medici en contribuerende leden, niet-medici:

'Gewone leden der vereeniging zijn zij die door stoffelijke middelen de vereeniging steunen of in andere opzichten haar doel hebben bevorderd of bevorderen, werkende leden alle genees- en heelkundigen, die bij het inenten behulpzaam zijn.

Het bestuur bestaat uit een president, penningmeester directeur, tevens secretaris, een vice-secretaris en 4 leden.' (Van Zanten)

ad activiteit en financiën:

De vereeniging ontvangt f. 1000 subsidie, op voorwaarde dat koepokstof gratis zal worden afgeleverd aan gemeentebesturen en geneeskundigen; dat kosteloos gelegenheid tot vaccinatie of revaccinatie wordt gegeven en dat jaarlijks verslag wordt uitgebracht aan de Inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht. (t.a.p.)

Van Zanten geeft tenslotte tabellen over de jaren 1885-1895 m.b.t. aantallen inentingen en ingeënte personen, ook nog eens ingedeeld naar leeftijd, en, voor het jaar 1893, van de inkomsten en uitgaven.

ad publicaties van de vereniging:

te raadplegen in diverse universiteitsbibliotheken

Archief

Het archief van de Vereeniging ter bevordering van de koepokinenting te Groningen 1859-1953 wordt onder toegangsnummer 1346 bewaard in de Groninger Archieven (plaatsingslijst; 0,3 m. standaardarchiefberging).

Van de algemene stukken uit de 19e eeuw zijn alleen de notulen 1859-1916 bewaard gebleven, van de bijzondere stukken niets.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der werkzaamheden aan de Koepok-Inrichting te Groningen (1889-1942).
  • Het huishoudelijk reglement voor de werkende leden van het parc-vaccinogène (rond 1880).
  • Reglement van de vereeniging ter bevordering van koepokinenting, onder den naam van Parc Vaccinogène te Groningen (z.p. 1881).