Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Driebergen

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Driebergen
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Driebergen
Provincie Utrecht
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art.1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Het verrichten van de zogenoemde 'straat- en kroegzending', vaak door vrouwen (altijd twee aan twee).

Het stimuleren van de oprichting van drankvrije 'Volkskoffiehuizen'. 

Het redden van drankzuchtigen; veel leden zijn voormalige dronkaards (Van der Stel, 232).

Het in 1896 te Princenhage geopende asiel 'Villa Wilhelmina', en de voor het in stand houden daarvan opgerichte Nederlandsche Vereeniging tot Christelijke verzorging van Drankzuchtigen kan gezien worden als een initiatief van het hoofdbestuur. (Van der Stel, 232-233)

Het lobbyen bij de overheid voor afdoende wet- en regelgeving op het gebied van de drankbestrijding; druk uitoefenen op de overheid als werkgever van zowel burgelijke ambtenaren als van militairen om het drankmisbruik tegen te gaan.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan

de data m.b.t. de landelijke vereniging

J.C. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland (Hilversum 1995).

overige gegevens aan het

Bijblad van "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg. (1893) nr. 45.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg (1900) nr. 41, 334.

Opmerkingen

ad begindatum:

na 1881 en voor 1893.

ad einddatum:

blijkens het jaarverslag over 1899-1900 zijn er in dat verenigingsjaar nog wel een aantal leden, maar te weinig om een afdeling te vormen.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief.