Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadige Vereeniging van den H. Joseph

Naam Liefdadige Vereeniging van den H. Joseph
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 28 juni 1872 (oprichting)
Einddatum 1972 (opheffing)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'de verhuring van geschikte woningen aan minvermogenden in Nederland tegen voor hen betaalbare huurprijzen'

Activiteit

'De vereniging liet huisjes bouwen aan de Oude Daalstraat (1873, 1874, 1880), het Sterrenbos (1873), de 1e Daalsedijk (1874) en het Sterrenhof. Het benodigde kapitaal bestond uit ongeveer 150 aandelen, "elk groot vijfhonderd gulden rentende vier percent 's jaars". '

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad einddatum

In 1972 werd de vereniging notarieel omgezet in een stichting; feitelijk bestond deze situatie sinds de vereniging in 1876 door gebrek aan belangstelling van de deelnemende parochies en hun vertegenwoordigers, de pastoors, dankzij nieuwe statuten de bestuursvorm van een stichting had gekregen.

Archief

Het archief van de Liefdadige Vereeniging van de H. Joseph wordt bewaard onder toegangsnummer 798-5 in het Utrechts Archief.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie Liefdadige Vereeniging van de H. Joseph te Utrecht
Beheersnummer 798-5
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 0,40 m.
Statuten ja

Oprichtingsakte van de "Liefdadige Vereeniging van den H. Josef te Utrecht". Met afschrift, 1872;

Statuten, 1876, 1940, met wijzigingen, 1901.

Notulen ja

Notulen van bestuursvergaderingen, 1874-1877.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1872-1975.

Financiƫle stukken ja

Kasboek van de uitgaven voor het bouwen en het onderhouden van de woningen. Met lijst van de uitgegeven aandelen, 1872-1880;

Aantekeningen over de ontvangsten en uitgaven voor de bouw van de woningen, 1872-1876;

Bewijzen van aandeel in de negociatie tot het bouwen van woningen van de Vereniging, 1872, 1876, 1900, 1941;

Lijst van uitgegeven aandelen, elk groot 500 gulden ad 4%, met opgave van de aflossing, 1891- 1895;

Verzekeringspolissen, 1873-1965;

Kasboek van de huuropbrengsten, 1893-1894;

Journalen, 1890-1914.

Overige stukken ja

Inventaris van archivalia over de jaren 1872-1882, [1882]. Met afschriften in drievoud;

Aantekeningen over de ontstaansgeschiedenis van de Vereniging. Met afschrift, [1875];

Bouwvergunningen van B. en W., 1872-1907. Met tekeningen van te bouwen huizen aan de Daalsedijk en Oude Daalstraat, 1872, 1880;

Uittreksels uit de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Catharijne, betreffende woningen voor minvermogenden door de liefdadige vereeniging van den Heiligen Joseph". In vijfvoud, 1873.