Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Ondersteuning van behoeftige Protestantsche kraamvrouwen, wonende te Amsterdam

Naam Vereeniging tot Ondersteuning van behoeftige Protestantsche kraamvrouwen, wonende te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1879 (oprichting)
Einddatum 1916 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het helpen van fatsoenlijke gehuwde vrouwen (...) bij en vanaf de geboorte van het derde kind.' (Blankenberg)

Activiteit

'Werkende leden [vrouwen] richtten zich op het verschaffen van kleding en versterkend voedsel na een bevalling. Ook bestuursleden naaiden kledingstukken om te doneren en zij brachten voedsel en kleding persoonlijk bij de arme kraamvrouwen langs.'

'De hulp wordt eerst verleend, bij en af de geboorte van het derde kind.

De hulp bestaat in het geven van luiermandsgoed voor het kind en een stuk ondergoed (meestal hemd) voor de moeder. Gedurende de maanden 1 November tot 1 Mei in het geven van negen dagen versterkend voedsel.

De hulp wordt in geval van gemengd huwelijk (Protestant en Katholiek) alleen dan verleend, als ook de kinderen in eene Protestantsche kerk gedoopt zijn. Minstens een der ouders moet lidmaat zijn eener Protestantsche gemeente. De vrouwen moeten zich Dinsdags morgens, minstens zes weken voor hare bevalling, bij eene der bestuursleden aanmelden, opdat nauwkeurig onderzoek naar het gezin kunne geschieden.

(...) Des zomers wordt geen hulp verleend "wegens afwezigheid der dames die het eten geven" '. (Blankenberg)

Oprichters

'Vrouwen uit de gegoede burgerij.'

Bestuursleden

o.a. mej. J. Huidekoper, presidente en mevr. M.C. de Marez Oyens-Reynvaan, penningmeesteresse (onduidelijk wanneer precies).

Verantwoording gegevens

Mirjam Broekman, Vrouwen en het beschavingsoffensief te Amsterdam (scriptie UvA, 2008) 15, 16, 26.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 793.

ad laatste vermelding:

Deze is ontleend aan ‘Lijst 1 Armenraad-Amsterdam. Lijst van instellingen van weldadigheid die zich bereid verklaard hebben een vertegenwoordiger aan te wijzen in den Armenraad voor de 2e vierjarige periode.’ 1916. (Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, inv. nr. 87)

Opmerkingen

ad leden:

Mannen konden wel lid worden, als zij een jaarlijkse contributie betaalden, maar alleen vrouwen verrichten bestuurstaken en deden het werk.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • 1879-1904: Vereeniging tot Ondersteuning van behoeftige Protestantsche kraamvrouwen, wonende te Amsterdam (Amsterdam 1904).