Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor ziekenverpleging Koningin Wilhelmina

Naam Vereeniging voor ziekenverpleging Koningin Wilhelmina
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1 januari 1897 (oprichting)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het oprichten en instandhouden van een algemene inrichting voor ziekenverpleging te Groningen (Tammeling)

Activiteit

'Deze instelling zendt gediplomeerde pleegzusters uit bij particulieren tegen vastgesteld tarief. In het begin van April 1898 is eene wijkverpleegster aan de vereeniging verbonden; deze verpleegt geregeld de onvermogende zieken in de wijk in samenwerking met den wijkdokter.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 28 november 1896
Verantwoording gegevens

B. Tammeling, RKZ Groningen ... 'behoudenis der kranken' (Groningen 1979) 19.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 68.

Register van de Staatscourant van 1896.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 780.

Opmerkingen

ad activiteit:

'Door de wijkverpleging werd in 358 gezinnen 7669 maal hulp verleend, buiten de belangstellende bezoeken. Door de particuliere zusters werd in 83 aanvragen 1946 maal hulp verleend en wel 267 dagdiensten, 340 nachtdiensten, 957 doorloopende en 297 kraamvrouwverplegingen. Als tusschendienst werd 85 maal hulp verleend. Bij 34 aanvragen was geen zuster beschikbaar.' (Tijdschrift)

financiën:

'De exploitatierekening geeft de volgende cijfers: Inkomsten der vereeniging f. 4929,79½; uitgaven f.539130; tekort f.461,50½. Inkomsten der wijkverplleging f. 1468,43; uitgaven f. 1689,34; tekort f. 220,91.' (t.a.p.)

leden:

'De vereeniging telt 321 leden en 275 begunstigers. De wijkverpleging telt 99 leden en 76 begunstigers.' (t.a.p.)

ad laatste vermelding:

ontleend aan het Tijdschrift, uitgave 1901.