Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Société Française de Bienfaisance

Naam Société Française de Bienfaisance
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 19 mei 1893 (oprichting)
Einddatum 1964 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vreemdelingen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel van de vereeniging is:

1. de behoeften te lenigen van in nood verkeerende Franschen, die in het arrondissement Amsterdam woonachtig zijn. (...)' (Blankenberg)

 

Activiteit

de doelstellingen nastreven door:

'2. de terugkeer naar Frankrijk mogelijk te maken van hen, die zonder middelen zijn.

3. voortdurend onderstand te verleenen aan ouden van dagen, weduwen en weezen, en aan gezinnen, waarvan de kostwinner niet genoeg verdient om de zijnen te onderhouden.

4. zieken bij te staan, hetzij deze thuis of in een ziekenhuis verpleegd worden.

5. rechtskundigen bijstand te verschaffen aan behoeftigen.

6. eindelijk aan die ongelukkige Franschen te hulp te komen, die het bestuur daartoe waardig acht.' (Blankenberg)

Bestuursleden

voorzitter: C.D. Le Lorrain (1899)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 938.

Opmerkingen

ad richtgroep en leden:

resp. arme en welgestelde in Amsterdam wonende Fransen

Archief

In het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich enkele stukken die de Société Française de Bienfaisance betreffen, nl. in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers (toegangsnummer 400). Deze stukken dateren uit de 20e eeuw (1949-1964)