Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Vlaardingen

Naam Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Vlaardingen
Opmerkingen over naam de afdelingen worden ook subcommissies genoemd
Plaats Vlaardingen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1818 (oprichting)
Einddatum 1860 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.

Bij KB van 7 juli 1859 nr. 100 werd de doelstelling van de opnieuw opgerichte Maatschappij 'mede te werken tot verbetering van den toestand der lagere volksklassen'. (Goossens)

Activiteit

Om het bovenomschreven doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), waar de bedeelde zich vrijwillig zou kunnen aanmelden om te worden opgeleid tot zelfstandig boer. Dat bleek al spoedig veeleer theorie. In de praktijk werden contracten met derden afgesloten, gebaseerd op de opvoeding der kinderen in de vrije gestichten; de subcommissies bemiddelden hierbij, maar weesvoogden, diakoniën en armbesturen kregen het eeuwigdurend plaatsingsrecht.

Afdeling van

Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818, waarvan het hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag en, na 1859, in Frederiksoord.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en inkomsten:

gegevens ontleend aan de inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 door J.R. van der Zijden, J. Hagen, C.G.C. Meynen (uitgave rijksarchief Drenthe) en aan overige data m.b.t. de landelijke Maatschappij.

ad oprichtingsdatum en laatste vermelding van de afdeling:

ontleend aan de archiefperiode van het afdelingsarchief

Opmerkingen

ad richtgroep:

gevangenen, bedelaars en wezen en boefjes behoorden na 1859 ook officieel niet meer tot de richtgroep van de Maatschappij, toen door de acte van scheiding van 1858 de dwanginrichtingen van de Maatschappij door de overheid waren overgenomen.

inkomsten:

contributies der leden. Deze volstonden in de praktijk hooguit als bijdrage in de kosten voor de vrije kolonisatie van behoeftige gezinnen; de opvang van bedelaars, wezen, vondelingen en verlaten kinderen kwam grotendeels voor rekening van de regering via allerlei contractuele vergoedingen voor opvang en verzorging. Na 1859 werd dit gebruik geïnstitutionaliseerd bij het afsplitsen van de dwanginrichtingen van de Maatschappij.

Archief

Het archief van de afdeling Vlaardingen van de Maatschappij van Weldadigheid wordt onder toegangsnummer 40 bewaard in het Stadsarchief Vlaardingen.

Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, 1818-1970, dat zich onder toegangsnummer 186 in het Drents Archief bevindt bevat ook dossiernr. 1110: Staten van rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van o.a. subcommissie Vlaardingen 1818-1830.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Vlaardingen
Naam collectie Eerste maatschappij van weldadigheid, subcommissie Vlaardingen, 1818-1860
Beheersnummer 40
Toegang inventaris plaatsingslijst
Omvang 0,12 m
Reglementen ja

Reglement van orde, 10 okt. 1818.

Ledenlijsten ja

Ledenlijsten, 1820 - 1836.

Notulen ja

Notulen, 30 sept. 1818 - 27 maart 1823.

 

 

 

Correspondentie ja

Ingekomen brieven, 1818 - 1844;

Brievenboeken, 1823 - 1844 en 1860;

Concept-circulaire behorende bij een intekenlijst, ca. 1818.

Financiƫle stukken ja

Staten van niet ontvangen contributies, 1823 - 1838;

Stukken betreffende de financien, 1819 - 1838;

Stukken betreffende vrijwillige bijdragen voor de aankoop van paard en wagen voor de wegens goed gedrag tot vrijboer bevorderde Teunis Bagchus te Frederiksoord, 1832.

Overige stukken ja

Kort verslag van de werkzaamheden der Maatschappij van Weldadigheid bijzonderlijk echter der sub-commissie Vlaardingen, ca. 1819.