Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Koning Willemshuis

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Koning Willemshuis
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 24 juni 1883 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art.1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspeiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV  te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Het oprichten (1893) en in stand houden van het Koning Willemshuis te IJmuiden.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en eveneens gevestigd te Amsterdam.

Voortzetting van

de Christen Geheelonthouders Bond.

Vergaderplaats

In het vereniginigsgebouw Het Koning Willemshuis te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens aan het

Bijblad van "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg. (1893)

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 7e jrg. (1898)

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging 9e jrg. (1900)

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van de afdelingen Amsterdam (I en II) in "De Wereldstrijd", orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 15, 60.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief.

ad leden:

De Christen Geheelonthouders Bond heeft bij de overgang naar de NCGOV 56 leden, de Jongedochtersvereeniging 'ruim 40'. Daarnaast zijn 250 kinderen lid van de "Hoop der toekomst", die eveneens de geloften om geen alcoholische drank te gebruiken of te schenken hebben afgelegd.

In 1890 telde de afdeling K.W.-huis 290 leden, in 1895 550 en in 1899 600.