Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leeuwarden

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leeuwarden
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 7 april 1893 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Afdeling van

de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Oprichters

'De stoot er toe werd gegeven door Mej. v.d. Werf'; de 2e, tevens oprichtingsvergadering werd voorgegaan 'met gebed en toespraak' door Br. J. de Hart. De 27 aanwezigen kozen het hieronder vermelde eerste bestuur.

Bestuursleden

J. Schuil en E.B.J. de Boch, 1e en 2e voorzitter, W. v.d. Veer, en B. Jansma, 1e en 2e secretaris en J.W. de Vries, penningmeester.

Vergaderplaats

eerste algemeene vergadering vond plaats 'in de groote zaal van Mej. de weduwe v.d. Wielen'.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens:

aan het Bijblad van "De Wereldstrijd" tevens orgaan der Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg. (1893) nrs. 18 en 25.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van de afdeling Leeuwarden in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 1, 4

Opmerkingen

De mededelingenrubriek van De Wereldstrijd (2e jrg. nr. 18, bijblad) vermeldt over de toespraak van J. de Hart: 'Hulde toebrengende aan de Ned. Ver. tot afsch. van St. Dr., die ook hier niet zonder vrucht werkt, zag hij toch meer heil in de doorwerking van ons Chr. beginsel'.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad laatste vermelding:

Blijkbaar is de afdeling Leeuwarden op enig moment 'ingeslapen' en in 1904 heropgericht, want De Wereldstrijd van 2 januari 1954 vermeldt het 50-jarig jubileum van de afdeling Leeuwarden.