Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Armenwerkinrigting

Naam Algemeene Armenwerkinrigting
Plaats Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 18 december 1844 (oprichting)
Einddatum 1846 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

"om de behartiging der zedelijke en stoffelijke belangen zoo van behoeftigen als van bedeelde Armen binnen deze Stad en haar grondgebied onderstands-domicilie verkregen hebbende – en van het opkomend geslacht onder dezelven, naar vermogen derzelver toestand te lenigen of te verbeteren, en het toenemen van armlastig worden trachtten te stuiten, zoo niet te verminderen" (inventaris)

Activiteit

'het verschaffen van werk aan behoeftigen en bedeelde Armen binnen deze Stad en haar grondgebied'

 

Werkt samen met

de afdeling Goes van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Oprichters

J. Fransen van de Putte

Bestuursleden

Het bestuur van de 'inrichting' was samengesteld uit 10 leden: twee leden uit de Stedelijke raad (mr. P.H. Saaymans Vader en Ph. Ver-venne), twee leden uit het Algemeen Armbestuur (P.A. Hochart en T. Pieterse), twee leden uit de Economische Spijs-uitdeling (mr. M.P. Blaaubeen en J. de Fouw Wz.), twee leden uit de Diaconie van de Hervormde gemeente (R.B. van den Bosch en mr. P.J.A. van Dam) en tenslotte twee leden uit het Departement Goes van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (J. Fransen van de Putte en ds. L. van Haaften).

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

 

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

Na opheffing bleef de Spaarkas voortbestaan (...) [tot ook deze in] 1855: niet meer werkzaam [bleek te zijn.] (inventaris)

Ook H.W. Methorst vermeld in zijn  Werkinrichtingen voor behoeftigen (Utrecht 1895) op pagina 292 een 'werkplaats van liefdadigheid te Goes, opgericht in 1818: 'In het regeeringsverslag van 1818 voor 't eerst onder de werkplaatsen van liefdadigheid genoemd, wordt deze inrichting alleen nog in 1822 opgegeven met de bijzonderheid dat "de godshuizen verplicht zijn zich 'te bedienen van stoffen in de werkplaats vervaardigd", waarna zij in 1845 weer voorkomt, doch in 1846 voor 't laatst en wel met de aanmerking, "door gebrek aan steun opgehouden".' Mogelijk is de oude met de nieuwe werkplaats verward of ineengevloeid.

Archief

Het archief van de Algemeene Armenwerkinrigting maakt deel uit van de collectie 'kleine archieven' die onder toegangsnumer 4 worden bewaard in het Gemeentearchief Goes.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Goes
Naam collectie kleine archieven
Beheersnummer 4
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Statuten ja

Statuten.1845.1 katern.

Stukken betreffende de oprichting.1844, 1845.1 omslag.

Stukken betreffende de liquidatie. 1846, 1848, 1854, 1860, 1876. 1 omslag.

Notulen ja

Klad-notulen. 1846. 2 katernen.

Jaarverslagen ja

Verslag over de periode 1 december 1844 – 1 juli 1846 (in drievoud). 1846. 3 katernen.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken. 1845, 1846. 1 omslag.

Financiƫle stukken ja

Financiën.

Reglement voor het aangaan van een geldlening, met lijst van deelnemende personen. 1845. 1 katern

Staat van gedane en nog te doene ontvangsten en uitgaven over 1846. 1846. 1 stuk.

Overige stukken ja

Stukken betreffende de werkverschaffing, bestaande uit het egaliseren van grond aan de noordzijde van de haven. 1845, 1846. 1 omslag.

Cirkulaires waarbij opgewekt wordt giften te schenken, met één ondertekend exemplaar van J. Fransen van de Putte. 1846. 2 stukken.

Tekst van de rede gehouden door J. Fransen van de Putte voorzitter, op 30 juli 1846 tijdens een openbare vergadering. 1846.1 katern.

Artikel over de resultaten van de vereniging in 1845. 1846.1 stuk.