Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Het Kinderziekenhuis"

Naam Vereeniging "Het Kinderziekenhuis"
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1881 (eerste vermelding)
Einddatum 1968 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

1. de opneming en verpleging in daartoe geschikte lokalen van zieke kinderen, die door de huiselijke omstandigheden hunner ouders of verplegers of wel door den aard der ziekte of ongesteldheid waaraan zij lijden, te huis niet naar eisch kunnen worden verzorgd;

2. het ten behoeve van kinderen kosteloos verstrekken van genees- en heelkundigen raad en bijstand (polikliniek) en in buitengewone gevallen ook van geneesmiddelen en heelkundige toestellen (Goossens)

Activiteit

het oprichten en instandhouden van het Kinderziekenhuis te Arnhem

Oprichters

'Op initiatief van een commissie bestaande uit de heren A.W. Huidekoper, J.H. Hooijer, A.C.H. Moll, dr. L.C. Homoet, H.J. Cordes en I. van Dijk en de dames mevr. M.E. Bosch-Dorrepaal, mevr. J.P.E. van Hecking Colenbrander, mej. A.L. André de la Porte en mej. J.M. van Tricht, werd in 1881 de Vereeniging het Kinderziekenhuis te Arnhem opgericht.' (inventaris)

Bestuursleden

'Het bestuur trad in functie op 11 november 1881.' (inventaris)

Eigen gebouw (adres)

Het kinderziekenhuis begon in 2 omgebouwde arbeiderswoningen. 'In 1883 verhuisde de instelling naar een verbouwde zinkfabriek aan de Catharijnestraat'. (Lieburg 38)

'Er werd intern veel veranderd, er werden verdiepingen opgezet en vleugels aangebouwd. In 1908 werd een grote zijvleugel aangebouwd. Hierin werd de polikliniek gevestigd (...)' (inventaris)

Koninklijk Besluit 24 juli 1883 nr. 114
Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
693
Verantwoording gegevens

M.J. van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900) (Amsterdam 1986) 38.

Van Lieburg putte de gegevens omtrent dit kinderziekenhuis uit 'een scriptie door Anne Damstra over de Arnhemse kinderziekenhuizen. (Cursus geschiedenis der verpleegkunde, Med. Encycl. Inst. VU).'

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief, zo is het jaar van laatste vermelding ontleend aan het jaartal van het recentste archiefstuk dat nog duidt op het verenigingskarakter van de instelling: de notulen van de ledenvergaderingen in 1968.

 

Archief

Het archief van Het kinderziekenhuis te Arnhem 1881-1975, dat ook het verenigingsarchief bevat wordt onder toegangsnummer 2096 bewaard in het Gelders Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gelders Archief
Naam collectie Kinderziekenhuis te Arnhem
Beheersnummer 2096
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten, gedrukt, 1883, 1899, 1908 enz.;

Stukken betreffende de goedkeuring van de wijziging van de statuten, 1883-1962.

Reglementen ja

Huishoudelijk reglement, 1900.

Notulen ja

Notulen van algemene ledenvergaderingen, 1884-1968;

Notulen van bestuursvergaderingen, 1881-1968.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, gedrukt, 1887-1966.

Financiƫle stukken ja

Grootboeken, 1882-1929;

Journalen, 1897-1925;

Stukken betreffende giften en legaten, vanaf 1887.

Overige stukken ja

Bestek en voorwaarden voor de verbouw van het pand aan de Catharijnestraat, 1891, 1908 enz.;

Het Kinderziekenhuis te Arnhem van 1898 tot 23 april 1912, uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw Swart-Ruijs als directrice, Arnhem, 1912.