Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Ma├žonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen

Naam Vereeniging Ma├žonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1889 (eerste vermelding)
Einddatum 1963 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen, Vrijmetselaars
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

Aan Weduwen en Weezen zoowel zedelijk als geldelijke ondersteuning te verleenen, waartoe bij voorkeur de weduwen en weezen van leden en oud-leden der Loges 'Fréderic Royal' en 'Acacia' in aanmerking komen. (Goossens)

'(...) aan weduwen en weezen zoowel zedelijke als geldelijke ondersteuning te verleenen.' (Blankenberg)

Activiteit

'Bij voorkeur komen de weduwen en weezen van leden en oud-leden van [de loges die deze vereeniging hebben opgericht] voor deze ondersteuning in aanmerking.

Wanneer zedelijke of geldelijke ondersteuning wordt aangevraagd, of het Bestuur die wenscht aan te bieden, wijst het Bestuur twee zijner leden aan, om zich met de weduwe of het gezin in verbinding te stellen. Wanneer dit in het belang van de weduwe of het gezin wenschelijk is, kan het Bestuur een der leden van de vereeniging, die uit den aard zijner betrekking daartoe het meest geschikt blijkt, met een der leden van het Bestuur in commissie benoemen. Deze commissie geeft, zoo spoedig mogelijk, van hare bevinding kennis aan het Bestuur en dit bepaalt, waarin de hulp zal bestaan.' (Blankenberg)

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Vrijmetselaars-Loges "Frederic Royal" en "Acacia", beide gevestigd te Rotterdam.

Oprichters

de Vrijmetselaars-Loges "Frederic Royal" en "Acacia", beide gevestigd te Rotterdam.

Koninklijk Besluit 9 april 1889 nr. 68
Staatscourant

28-06-1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2681
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 920.

Gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Loge Frédéric Royal te Rotterdam.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de data van de jongste documenten uit bovengenoemd archief: 'Stukken betreffende het oprichten van de Stichting Ondersteuningsfonds Weduwen en Wezen, 1963'.

Opmerkingen

In de database wordt Blankenbergs motivering om instellingen als deze - opererend op grens van onderlinge hulp en weldadigheid - op te nemen, gevolgd:

'Wij hebben gemeend hier alleen die vereenigingen te moeten opnemen, die hetzij ook anderen dan de deelgerechtigden (zij het slechts bij wijze van uitzondering) tot het genot eener uitkeering toelaten, hetzij den ondersteunden (leden) geen recht op uitkeering geven, hetzij eindelijk de gelden, voor de ondersteuning bestemd, voor een belangrijk deel niet vinden uit eigen middelen, maar uit erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, vrijwillige bijdragen, enz. in één woord, uit anderer weldadigheid.' (p. 899)

Archief

In het archief van de Loge Frédéric Royal (Rotterdam), dat onder toegangsnummer 1320 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich de volgende dossiers m.b.t. de Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen- en Weezen:

Statuten van de Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen- en Weezen, 1907, 1929;

Stukken betreffende het deelnemen in het Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen- en Wezen, 1954-1963;

Stukken betreffende het oprichten van de Stichting Ondersteuningsfonds Weduwen en Wezen, 1963.