Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Velpsche Vrouwen-vereeniging

Naam Velpsche Vrouwen-vereeniging
Plaats Velp
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulp aan arbeidersgezinnen met kinderen, bekend als oppassend en van goed gedrag. (Blankenberg)

Activiteit

'[de vereniging] verschaft des winters naaiwerk aan de vrouwen, verleent hulp bij ziekte of tijdelijken nood, moedigt het getrouw schoolbezoek der kinderen aan. Het bedrag wisselt naar het aantal kinderen en wordt verstrekt tot het jongste kind 18 jaar oud is aldus is door het reglement bepaald. Men moet in het dorp Velp wonen en lid zijn van een der Protestantsche kerkgenootschappen; bij wangedrag geen ondersteuning; men moet gehuwd zijn en kinderen hebben om voor onderstand in aanmerking te komen. Men wendt zich tot het bestuur. Het onderzoek naar de behoefte wordt ingesteld door vrijwillige vrouwelijke bezoekers. Het bestuur beslist op de aanvrage. Huisbezoek tijdens de ondersteuning.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 369.