Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen"

Naam Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 27 juli 1878
Einddatum 1915 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Ouderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het in eigendom aanvaarden en onderhouden der aan wijlen den Heer Josua van Eik toebehoord hebbende onroerende goederen in de Willemstraat te Amsterdam, om te strekken tot vrije en kostelooze woning van gehuwde of ongehuwde ambachtslieden op gevorderden leeftijd (Goossens)

Activiteit

het verschaffen van huisvesting aan gehuwde of ongehuwde ambachtslieden op gevorderden leeftijd

Koninklijk Besluit 27 juli 1878 nr. 27
Staatscourant

16-08-1878

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
290
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

Archief

De vereniging wordt vermeld in dossier '2189 Opgeheven hofjes: Roetershofje, Stuurmanhofje, Spiegelhofje, Houtkoopershofje, Van Eik Stichting "Constantia-woningen" (101)1915 - 1922'

in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers (Stadsarchief Amsterdam nr. 400)