Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies

Naam Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1884 (oprichting)
Einddatum 1949 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

door een verblijf van eenige weken in gezonde buitenlucht, onder doeltreffende leiding, het lichamelijk en geestelijk welzijn te bevorderen van schoolgaande kinderen, die aan zulk een verblijf behoefte hebben (Goosens)

Activiteit

Het volgende financieel mogelijk maken:

'De kinderen worden door geneesheeren na een nauwkeurig onderzoek uitgekozen uit de zwakke en zieke kinderen der openbare en bijzondere scholen. Zij brengen op kosten der vereeniging drie weken door, voor een deel te Austerlitz (dorpsherberg), voor een deel te Zantvoort (eigen gebouw); vóór en na het vertrek worden zij gewogen en onderzocht, evenzoo drie maanden na de terugkeer.' (Blankenberg)

Aangesloten bij

het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden, opgericht in 190O en eveneens gevestigd te Amsterdam.

Oprichters

mr. A. Kerdijk

Eigen gebouw (adres)

Het herstellingsoord 'Kostverloren' te Zantvoort waar ongeveer 300 Amsterdamse kinderen per jaar verblijf hielden.

Koninklijk Besluit 19 november 1884 nr. 22
Staatscourant

12-01-1885.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
411
Verantwoording gegevens

J.M. Fuchs en W.J. Simons, Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden 1977)

A.C. Bos, Gezondheids-Kolonies  Eene bijdrage tot de verbreiding van de kennis dezer instellingen van maatschappelijk belang (Egmond 1899) 49-55.

M. Swankhuizen, K. Schweizer en A. Stoel, Bleekneusjes. Vakantiekolonies in Nederland 1883-1970 (Bussum).

J.F.L. Blankenberg,  H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 808.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 79.

ad laatste vermelding:

Folkert Bloeme, 'Filantropische instellingen in Zantvoort' op de website: http://www.zandvoortvroeger.nl/haltezandvoort-dorp.html, geraadpleegd op 27 oktober 2010.

Opmerkingen

De vereniging is na een geslaagde 'proefuitzending' van kinderen in 1883, opgericht in 1884 vanuit 2 commissies, een voor dames en een voor heren.

inkomsten:

Bos vermeldt voor 1884 'een jaarlijksche bijdrage van f. 2560 en een gift ineens van f. 4230.

Andere inkomsten vormden de opbrengst van kinderconcerten en in 1887 'de schitterde opbrengst der World's Fair (...) die de aanzienlijke som van f. 36.710 opbracht. Het nadeel hiervan was volgens Bos dat de reguliere inkomsten direct minder werden en in 1896 de noodklok geluid moest worden.

Dankzij de World Fair-opbrengst kon het eigen herstellingsoord 'Kostverloren' te Zandvoort worden aangekocht en ingericht. (Bos)

 

ad activiteit:

Het gelukte de vereniging in 1894 'te zenden naar Austerlitz en Wijk aan Zee 179 kinderen, in 8 groepen verdeeld, waarvan 3 enkel uit meisjes bestonden, voor 3 weken.'

'In 1897 werden 180 kinderen uitgezonden, en getal aanmerkelijk minder dan in vorige jaren, over 1898 was de verwachting niet beter; dankzij echter de buitengewone hulp die men mocht ontvangen kon men een bevredigend getal kinderen uitzenden. (...) In 1899 meldden zich 585 candidaten, doch door den treurige toestand der financiën, moest men het aantal uit te zenden kinderen beperken. 240 kinderen werden na ingewonnen advies der medici uitgezonden. (...) In 1900 was men gelukkiger. Er werd door dames een kunstavond georganiseerd, waaruit de aanzienlijke bate van f. 5000 werd getrokken (...). In het geheel werden voor de keuring opgeroepen 523 candidaten, waarvan 272 werden aangenomen'. (Tijdschrift)

De vereniging werd door de Duitse bezetter op 12 mei 1942 ontbonden. In 1948 verkreeg de heropgerichte vereniging weer de beschikking over het Badhuis. Een jaar later slaagde het bestuur erin met behulp van 'goedwillende en vermogende Amsterdammers' het Badhuis, na een grondige restauratie, te heropenen en er het hele jaar door groepen kinderen in onder te brengen. (Bloeme)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de werkzaamheden der Amsterdamsche Vereeniging voor gezondheids- en vacantiekolonies (Amsterdam 1884).