Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Parochie

de parochies van Sint Matthias, Sint Martinus, Onze Lieve Vrouw en Sint Servaas.

Begindatum 1868 (oprichting)
Einddatum 1890 (opheffing)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

 

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 1. De bijzondere Raad eener stad is samengesteld uit een President, een Vice-President, een Secretaris, een Penningmeester en al de Presidenten en Vice-Presidenten der Conferentien van de stad, en de Presidenten en Vice-Presidenten der bijzondere liefdewerken, die alle conferentien aangaan.

Art. 28. De bijzondere Raad houdt zich bezig met de gewigtige liefdewerken en maatregelen, waarin al de Conferentien der stad belang hebben.

Art. 29. Hij bepaalt de aanwending der fondsen van de gemeenschappelijke kas. Deze kas wordt gestijfd door de buitengewone van elders ontvangen giften, door de inzamelingen op de algemeene vergaderingen van de stad gedaan en de offers, welke de Presidenten, namens hunne Conferentie, op elke zitting aanbrengen.

Zij strekt ter voorziening in de kosten der liefdewerken voor de geheele stad en tot ondersteuning der onvermogendste Conferentien.

Activiteit

De volgende liefdewerken kwamen in 1868 onder de verantwoordelijkheid van de (ene) Conferentie Maastricht (1868-1890):

het Sint-Vincentiusgesticht voor verwaarloosde jongens;

de werkverschaffing aan werklozen;

de instandhouding van de armenschool en de zondagsschool waar gratis onderwijs in lezen schrijven en rekenen werd gegeven aan 'arbeidende jongens'.

Het huisbezoek der armen zelf behoorde tot de taak van de deelnemende parochies, die nu samen één conferentie vormden.

Afdeling van

de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Voortzetting van

de Bijzondere Raad (1) van Maastricht (1854-1868), met de drie daaronder ressorterende parochiale conferenties van Sint Matthias, Sint Martinus en Onze Lieve Vrouw en de 'dissidente' conferentie van de parochie van Sint Servaas.

Opgegaan in

de Bijzondere Raad Maastricht (2) in 1890.

Eigen gebouw (adres)

Tot de eigendommen behoorden de panden Jodenstraat 22, Kesselskade (voorheen Bokstraat) 52/53 en Mariastraat 19, en de achter deze huizen gelegen kapel, kloosterhuis en schoollokalen van de zusters Ursulinen. Dit hele complex was in 1850 door mgr. L.H. Rutten aan de zusters ter beschikking gesteld toen deze naar Maastricht kwamen voor het geven van onderwijs aan meisjes. In 1864 vertrokken de Ursulinen naar de Grote Gracht. Wel bleven ze les geven aan de bewaar-en lagere school voor meisjes.

Op 5 augustus 1867 schonk Rutten de gebouwen aan de Sint-Vincentiusvereniging, op voorwaarde dat de vereniging het armenonderwijs zou voortzetten.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

Vergnes C.ss.R., R.P., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 58 en 59

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13, 14, 21-23

De overige gegevens zijn ontleend aan de inleiding van de inventaris

Archief

Het archief van de conferentie Maastricht van de Vincentiusvereniging Maastricht 1854-1868 maakt samen met het archief van de voorganger (de Bijzondere Raad van Maastricht [1]) én opvolger (Bijzondere Raad [2] ) deel uit van het archief met de titel: Vincentiusvereniging Maastricht 1848-1990, dat onder toegangsnummer 21.29A wordt bewaard in het Regionaal Historisch Centrum Maastricht. 

Zie 'Archiefinfo' van de Bijzondere Raad Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo [2].