Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Den Dungen
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Jacobus

Begindatum 16 januari 1854 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' 

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Den Dungen van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Bestuursleden

president: J. Voermans in 1894, 1899 en 1903;

vice-president: niet vermeld in 1894, A. Smits in 1899 en 1903;

secretaris: M. v.d. Westelaken Azn. in 1894, A.C. Spierings in 1899 en 1903;

penningmeester: niet vermeld in 1894, M. v.d. Westelaken in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 256

Pius-Almanak Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 44.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 340.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog (of weer); zie www.vincentiusvereniging.nl (geraadpleegd op 26 januari 2011)

Archief

Het archief van de Conferentie van den H. Jacobus wordt onder toegangsnummer 5038 bewaard in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

 

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van H. Jacobus te Den Dungen over de periode 1853-1961 in dossier nr. 216 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Brabants Historisch Informatiecentrum
Naam collectie Gemeentebestuur Den Dungen, 1811-1939 Gedeponeerde archieven 4: Archief van de vereniging St. Vincentius a Paulo
Beheersnummer 5038
Toegang inventaris
Ledenlijsten ja

Lijst van werkende leden van de Vincentiusvereniging, 1854-1951;

Notulen ja

Notulen van de zittingen van de conferentie van St. Jacobus, 1853-1956;

Kladnotulen van de vergaderingen, 1855-1858.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken van de hoofdraad van de vereniging H. Vincentius van Paulo in Nederland, 1853-1973;

Brief bevattende uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering te Tilburg, 1857;

Brief betreffende de toezending van een medaille aan de vereniging, 1858.

Financiƫle stukken ja

Beurboek van ontvangen huren van huizen en landerijen, 1804-1920;

Journalen van inkomsten en uitgaven van de vereniging, 1853-1956;

Staten bevattende de financiele verslagen van de St. Vincentiusvereniging, 1854-1957;

Register houdende de staat van de effecten van de vereniging, 1862-1865;

Stukken betreffende de in het bezit van de Vincentiusvereniging zijnde effecten, 1887-1905.

Overige stukken ja

Stukken betreffende de installatie van de vereniging, 1854 mrt 14.

Verzoekschrift van H. v.d. Westelaken om ontheven te worden van zijn functie als voorzitter, 1866;

Raadsbesluit betreffende de bedelingen van de vereniging St. Vincentius a Paulo, 1853;

Rekest, houdende verzoek om toetreding tot de landelijke vereniging, 1853;

Vertaling van een brief, waarbij de vereniging wordt erkend door de Algemene vereniging te Parijs, 1854;

Stukken betreffende het overleg met het gemeentebestuur aangaande de werkzaamheden van de vereniging, 1855;

Register houdende gegevens betreffende de tegoeden en schulden van de vier kinderen van Ant. van der Westelaken, 1850-1872;

Stukken betreffende verleende onderstand, 1859;

Naamregister van bedeelden, z.j.;

Statistieke opgaven betreffende de conferentie van de H. Jacobus, 1854-1948;

Algemeen verslag van de vereniging, 1854;

Verslag van de conferentie van de H. Jacobus te Den Dungen, 1857;

Verslag van de conferentie van de H. Jacobus te Den Dungen, gedrukt, 1853-1903;

Verslag van de conferentie van de H. Jacobus te Den Dungen, gedrukt, 1853-1928;

Herdenking van het honderdjarig bestaan van de conferentie van de H. Jacobus te Den Dungen van de vereniging van de H. Vincentius van Paulo, 1954.