Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Evangelische Vereeniging "Bethel"

Naam Evangelische Vereeniging "Bethel"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Bij voorkeur worden geholpen behoeftige gezinnen waaruit kinderen de Zondagscholen der Vereeniging bezoeken. De kinderen zelf zijn uitsluitend het voorwerp van de zorg der vereeniging.' (Blankenberg)

Activiteit

‘Als de nood zeer hoog is en de kas het toelaat worden giften voor eens gegeven. Eens per jaar, met Kerstmis, wordt er geregelde uitdeeling gehouden. Levensmiddelen worden alleen verstrekt, als de Vereeniging door extra-giften daartoe in staat wordt gesteld; - desgelijks brandstoffen. Ligging en dekking worden slechts bij uitzondering gegeven. Onverzorgde kinderen worden wel eens uitbesteed. De vereeniging helpt allen, ook die geen lidmaat van eenig kerkgenootschap zijn, maar zij tracht door geoorloofde middelen hen op te wekken die tot geen kerk behooren, daatoe wel over te gaan; daartoe verleent zij dan hare hulp. (…) Een comité van Dames en Heeren, vrijwillige bezoekers, stellen vooraf een onderzoek in. De Gemeente is daartoe in vier wijken verdeeld. Geregeld huisbezoek heeft plaats, ook na het ophouden van de ondersteuning.' (Blankenberg)

Heeft als deelnemer

'eene "Zusterkrans", die door het vervaardigen van kleederen mede in de stoffelijke belangen der armen voorziet. (...) Als onder-afdeeling daarvan is ook een Meisjeskrans werkzaam, met hetzelfde doel.’ (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 390-391.