Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid

Naam Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 15 december 1892 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'a. het ondersteunen van bestaande en zoo noodig het oprichten van nieuwe instellingen van weldadigheid;

b. het verleenen van steun bij voorkomende rampen.' (Blankenberg)

Activiteit

'Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het geven van uitvoeringen op zang- of ander gebied.

b. het houden van bazars, verlotingen en tentoonstellingen.

c. zoodanige andere middelen als bij besluit eener algemeene vergadering nader zullen worden vastgesteld. (...)

De vereeniging te Utrecht heeft destijds geld afgedragen aan het Lombokfonds, aan het Kinderziekenhuis te Utrecht en aan de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg aldaar.' (Blankenberg)

Heeft als afdeling(en)

heeft plaatselijke afdelingen die gerechtigd zijn 'tot het verrichten van bijzondere en geheel  op zich zelf staande werkzaamheden ten behoeve van bijzondere instellingen van weldadigheid. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 23 mei 1893
Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 50.

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 301.

Overige gegevens:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 929-30.