Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek

Naam Vereeniging Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1881 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

poliklinische hulp in geval van neus-, oor- en keelziekten, kinderziekten, huidziekten en oogziekten gratis te verlenen

Activiteit

Er worden spreekuren gehouden voor neus-, oor- en keelziekten, kinderziekten, oogziekten, huidziekten, vrouwenziekten (gynaecologie)

'Behoeftige patiënten, die de polikliniek bezoeken, kunnen ter verpleging worden opgenomen. Voor hen moet een verpleeggeld van een gulden per dag worden betaald.' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Singel 242, hoek Raadhuisstraat.

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland  Deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 274-277. (in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek verzorgd door Ph.F.)

algemeen, inclusief de laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 753.

Gegevens ontleend aan de rubriek 'Berichten, Binnenland' in het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde, tevens orgaan der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 30ste jrg. (Amsterdam 1894) 788, 789.

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

de tabellen van Falkenburg beginnen in 1881.

Blijkens citaten uit het jaarverslag over 1893, in de rubriek 'Berichten, Binnenland' in het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde stond de vereniging er financieel niet goed voor. 'Meerdere geldelijke steun (....) zou zeer gewenscht zijn ofschoon het aantal contribuanten met 19 toenam, tegenover een verlies van 4'.

ad leden:

naast medici (werkende leden) wellicht ook contribuerende leden, niet-medici

ad publicatie van de vereniging:

te raadplegen in de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam (UVA).Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag over het jaar 1892 der Vereeniging Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek: uitgebracht op de Algemeene Vergadering gehouden te Amsterdam (Amsterdam 1893).