Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Maastricht

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Maastricht
Alternatieve namen
  • Christelijk Hulpbetoon (verkorte, gangbare benaming)
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 1844 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Maastricht aan de inventarissen van het departementsarchief in het Regionaaal Historisch Centrum Limburg (eerste vermelding) en van het archief van de landelijke vereniging dat wordt bewaard in het Brabants Historisch Informatiecentrum (laatste vermelding).

Archief

Het archief van het departement Maastricht 1844-1899 is gedeponeerd bij de het archief van de Hervormde Gemeente te Maastricht dat onder toegangsnummer 21.277 wordt bewaard in het Regionaaal Historisch Centrum Limburg (RHCL).

In het archiefbestand van de landelijke vereniging dat op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam (IISG) bevinden zich de

'Notulen van de vergaderingen van het bestuur van het departement Maastricht. 1895-1936'

Correspondentie van het departement Maastricht. 1922-1937.  1 omslag.

Lijsten van leden en begunstigers van het departement Maastricht. c. 1912-1942.  1 deel.

notulen, correspondentie en ledenlijsten van de departementen Amsterdam, Delft, Geertruidenberg, Leeuwarden, Maastricht en Rotterdam ca. 1844-1948

In het archief van de landelijke vereniging dat wordt bewaard in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) bevinden zich archiefstukken m.b.t. het departement Maastricht 1927-1954.