Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Parochie

parochie van de H. Petrus

Begindatum 26 mei 1866 (oprichting)
Einddatum 1962 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt. 

 

De conferentie hield zich voorts bezig met

Het liefdewerk "De Bibliotheek".

Het liefdewerk "De Spijskokerij", primair gericht op 'de bezochte gezinnen' en andere armen, die in de winter gratis tweemaal per week een warmen maaltijd kunnen krijgen. (Vergnes)

 

'Bedeelende armenzorg (...). Kleedermagazijn; ook worden worden kinderen verzorgd.' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Middelburg van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Werkt samen met

de St. Aloysius-Vereeniging en de St. Joseph-Kring.

Bestuursleden

president: J.J. Ceulen in 1875 en 1880, F.E.M. Viseur in 1899 en W.R.J. Ceulen in 1903;

vice-president: P.J. van Dierendonck in 1894, 1899 en 1903;

secretaris: J.M.H. Poulain in 1875 en 1880, J.B.L. Vos in 1894, W.B.J. Ceulen in 1899 en J.B.A. van den Bergh in 1903;

penningmeester: J.A. Nellen in 1875, Th.J. Godelijn in 1880, A.P.M. van den Bergh in 1899 en 1903;

bibliothecaris: J.M.H. Poulain in 1875 en 1880;

magazijnmeester: P.J. van Dierendonk in 1875 en 1880.

Eigen gebouw (adres)

'De bibliotheek is geopend maandag van 's middags 12 tot 's namiddags 1 uur, in de Lange Lombertstraat'. (Zeeuws jaarboekje 1880)

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 264.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 52.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 350.

ad bestuursleden 1875 en 1880:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1875 en 1880 (Middelburg 1875 en 1880)

ad doelstelling en activiteit:

Vergnes C.ss.R., R.P., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899)

ad laatste vermelding:

ontleend aan de dossierbeschrijving van het Katholiek Documentatiecentrum

Opmerkingen

De vermelde oprichtingsdatum is hier de datum van inlijving bij de Hoofdraad. (Zeeuws jaarboekje 1880)

 

Archief

Archiefstukken m.b.t. deze conferentie van den H. Petrus over de periode 1866-1962 bevinden zich in dossier nr. 473 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.