Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Leiden

Naam Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Leiden
Opmerkingen over naam de afdelingen worden ook subcommissies genoemd
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1818 (oprichting)
Einddatum 1890 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.

Bij KB van 7 juli 1859 nr. 100 werd de doelstelling van de opnieuw opgerichte Maatschappij 'mede te werken tot verbetering van den toestand der lagere volksklassen'. (Goossens)

Activiteit

Om het bovenomschreven doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), waar de bedeelde zich vrijwillig zou kunnen aanmelden om te worden opgeleid tot zelfstandig boer. Dat bleek al spoedig veeleer theorie. In de praktijk werden contracten met derden afgesloten, gebaseerd op de opvoeding der kinderen in de vrije gestichten; de subcommissies bemiddelden hierbij, maar weesvoogden, diakoniën en armbesturen kregen het eeuwigdurend plaatsingsrecht.

 

afdeling Leiden: De ondersteuning wordt op alle mogelijke wijzen verstrekt, uitbesteding van kinderen enz. komt ook voor, een en ander steeds uitgaande van het hoofdbeginsel om gezinnen en personen voor verarming te behoeden. Ondersteund worden behoeftigen van alle godsdienstige gezindten in Leiden woonachtig, geen gewone bedeeling genietend. Aan de vereenigign werken 60 medewerkers mede, aan hen of aan een der leden van het hoofdbestuur zijn de aanvragen om onderstand te richten. Een onderzoek wordt door den bezoldigden armbezoeker ingesteld. Huisbezoek heeft plaats. (Blankenberg e.a., p. 379)

Afdeling van

Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818, waarvan het hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag en, na 1859, in Frederiksoord.

Bestuursleden

voorzitter: dr. W.C. van den Brandeler in 1874, niet vermeld in 1881, L.M. de Laat de Kanter in 1890;

secretaris en penningmeester: mr. M. d'Aumerie in 1874, mr. J. Bredius in 1881 en niet vermeld in 1890.

 

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en opheffingsdatum van de Maatschappij als vereniging:

gegevens ontleend aan de inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 door J.R. van der Zijden, J. Hagen, C.G.C. Meynen (uitgave rijksarchief Drenthe) en aan overige data m.b.t. de landelijke Maatschappij.

ad oprichtingsdatum van de afdeling:

ontleend aan de beschrijving van dossier nr. 1108 van bovengenoemde inventaris.

ad laatste vermelding van de afdeling, bestuursleden en aantal leden:

Erica Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1874; voor 1881 en voor 1890 (Amsterdam resp. 1873, 1880 en 1889).

Opmerkingen

ad leden:

in 1874 telde de afdeling 70 leden, in 1881 38 en in 1890 27.

ad richtgroep:

gevangenen, bedelaars en wezen en boefjes behoorden na 1859 ook officieel niet meer tot de richtgroep van de Maatschappij, toen door de acte van scheiding van 1858 de dwanginrichtingen van de Maatschappij door de overheid waren overgenomen.

inkomsten:

contributies der leden. Deze volstonden in de praktijk hooguit als bijdrage in de kosten voor de vrije kolonisatie van behoeftige gezinnen; de opvang van bedelaars, wezen, vondelingen en verlaten kinderen kwam grotendeels voor rekening van de regering via allerlei contractuele vergoedingen voor opvang en verzorging. Na 1859 werd dit gebruik geïnstitutionaliseerd bij het afsplitsen van de dwanginrichtingen van de Maatschappij.

einddatum van de Maatschappij als vereniging:

Eind jaren '50 werd een andere organisatievorm noodzakelijk geacht: de algemene ledenvergadering van 23 december 1959 besloot de vereniging om te zetten in een stichting. Het passeren van de stichtingsacte op 11 mei 1960 had tot gevolg dat de weinige nog bestaande plaatseljke afdelingen werden opgeheven; de leden verdwenen, de Mij. kende voortaan alleen nog begunstigers. Of de afdeling Leiden toen nog bestond valt na te gaan in dossier 2222 van het verenigingsarchief: 'Lijst met afdelingen van de Maatschappij van Weldadigheid per 25 november 1959, met vermelding van het aantal leden per afdeling, 1959.'

Archief

Het archief van de 'Leidsche sub-commissie van de Maatschappij van Weldadigheid, 1818-1886' wordt onder toegangsnummer 53 bewaard in het Regionaal Archief Leiden.

Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, 1818-1970, dat zich onder toegangsnummer 186 in het Drents Archief bevindt bevat ook dossiernr. 1108: Staten van rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van o.a. subcommissie Leiden 1818-1853.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Leiden
Naam collectie Leidsche sub-commissie van de Maatschappij van Weldadigheid, 1818-1886
Beheersnummer 53
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten en reglementen, 1830, 1842, 1859, 1860, 1862, 1869, 1885 en z.j.

Reglementen ja

Statuten en reglementen, 1830, 1842, 1859, 1860, 1862, 1869, 1885 en z.j.

Ledenlijsten ja

Lijsten van contributanten, 1818-1850;

Lijsten van de student-leden, 1829-1853.

Notulen ja

Notulen van de subcommissie, 1818-1838, 1839-1843, 1860-1873 en 1879-1880, 2 delen en 1 omslag;

Kladnotulen, 1832-1860.

Correspondentie ja

Stukken ingekomen bij de secretaris-thesaurier, 1818-1886, veel omslagen en enkele delen;

Brieven uitgaande van de subcommissie, 1818-1871, concepten en afschriften.


Financiƫle stukken ja

Dagboek van uitgaven van de secretaris-thesaurier, 1818-1879, 2 delen in 1 omslag;

Rekening en verantwoording, 1818-1870;

Bijlagen bij de rekening, 1818-1853, 1872, 1879 en 1880;

Declaraties van kosten voor de overbrenging van personen naar de Ommerschans, 1841-1855;

Algemene staten van inkomsten, 1828-1840, 1842-1845, 1850-1853, gedrukt;

Algemene staten van uitgaven, 1818-1831, gedrukt;

Begroting en memorie van toelichting op de begroting van inkomsten en uitgaven van de Maatschappij van Weldadigheid, 1860-1863, gedrukt.

Overige stukken ja

Benoemingen van leden van de subcommissie, 1818-1841;

Rapporten van wat voorviel tussen de vergaderingen, 1825-1830;

Circulaires en formulieren, 1818, 1821, 1843, 1884 en z.j.;

Stukken betreffende het benoemen van kiezers die de leden van de commissie van toezicht benoemen, 1822-1852;

Uittreksel uit het testament van Elisabeth du Pon met legaat aan de subcommissie, 1824;

Uittreksel uit het testament van Elisabeth Maria Aletta Temminck met legaat aan de subcommissie, 1826, met bijlagen;

Uittreksel uit het testament van Esther Elisabeth van de Poll, 1829, met bijlagen;

Uittreksel uit het testament van Gijsbert Johan Hoppesteyn, 1832, met bijlagen;

Aantekeningen van de secretaris betreffende de kolonisten, 1825-1855;

Stukken betreffende het opnemen van enige behoeftigen in de koloniën van weldadigheid, 1820-1840;

Jaarlijkse naamlijsten van de kolonisten-huisgezinnen, 1860-1880, 1882-1884;

Contracten voor opname van bedelaars in de Ommerschans, 1823, 1825 en 1826;

Lastgevingen van overbrenging van personen naar de Ommerschans, 1842-1853;

Stukken betreffende het ontslag van de bedelaressen Ida van den Berg en Lena Willemse uit de Ommerschans, 1827-1831;

Voordracht tot ontslag van bedelaars-kolonisten, gevestigd op contracten (met de subcommissie), 1848-1854, 1857-1859;

Voordrachten tot ontslag van bedelaars-kolonisten, op bijzonder contracten gevestigd, 1838-1842;

Afschriften van de vonnissen gewezen tegen Ph. van der Heijden en J. en G. Berghuis, (ca. 1862) en z.j.;

Lijst van de gecreëerde mandaten, 1821-1831, gedrukt;

Berichten wegens de staat van de Maatschappij van Weldadigheid en die van haar koloniën, 1844-1854, gedrukt;

Besluiten van de commissie van toezicht van de Maatschappij van Weldadigheid, 1824-1846, 1849 en 1851-1853;

Kaart, voorstellende de ligging van de eigendommen van de maatschappij van Weldadigheid tussen Zwolle en Norg (tweede helft 19e eeuw), steendruk, in duplo;

Jaarboekjes van de Maatschappij, 1865-1881.