Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Neêrlands Vlag

Naam Neêrlands Vlag
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Militairen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'Deze vereeniging heeft ten doel onderofficieren en mindere militairen van de Nederlandsche Zee- en Landmacht, die buiten hun schuld den dienst zonder aanspraak op pensioen verlaten hebben, aan eenige betrekking te helpen; in sommige gevallen strekt men de werkzaamheden uit op personen die met pensioen den dienst verlaten hebben.' (Blankenberg)

Activiteit

'Het verleenen van geldelijke ondersteuning ligt niet op den weg der vereeniging. De oud-militairen, die op de hulp der Vereeniging een beroep doen, worden ingeschreven in een boek met aanteekening van alle gegevens en bijzonderheden, welke te hunnen aanzien te verkrijgen zijn aan de Departementen van Oorlog en Marine of uit andere bronnen, omtrent hunnen leeftijd, diensttijd, laatst bekleeden graad, hunne speciale geschiktheid, de reden van hun ontslag uit den dienst, het resultaat eener geneeskundige keuring; deze gegevens worden nader aangevuld met de berichten, ingekomen of ingewonnen nopens het gedrag en de plichtsbetrachting, door hen betoond in betrekkingen hun door toedoen der Vereeniging bezorgd, enz.

Vast staat dat hij, die, door tusschenkomst der Vereeniging aan eene betrekking geholpen zijnde, deze verliest ten gevolge van misbruik van sterken drank of wangedrag van welken aard ook, nooit meer op hulp der Vereeniging te rekenen heeft.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 916-7.

 

Opmerkingen

ad richtgroep: mindere militairen van de Nederlandsche Zee- en Landmacht