Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van Onderofficieren en minderen der zeemacht, genaamd: "Het Marinefonds".

Naam Vereeniging van Onderofficieren en minderen der zeemacht, genaamd: "Het Marinefonds".
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Militairen, Ouderen, Weduwen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Militairen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

Het primaire doel van deze vereniging is belangenbehartiging van haar leden.

In bijzondere omstandigheden zal de Vereeniging bij de Zeemacht ook buiten de kring harer leden in het belang van hulpbehoevenden werkzaam kunnen zijn.

In zeer buitengewone gevallen, ter beoordeling van het Hoofdbestuur, kan ook een buitengewone gratificatie voor ééns worden toegekend aan weduwen en gepensioneerden der zeemacht, beneden de rang van officier, vóór de oprichting van de Vereeniging overleden. (Blankenberg)

Activiteit

'In zeer buitengewone gevallen' het verlenen van onderstand aan niet-leden. 'De te verleenen onderstand kan bestaan uit geld, kleederen, brandstoffen, voedsel, enz. al naar gelang dit noodig zal worden geacht. (...) Er wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de belijders van welken godsdienst ook.' (Blankenberg)

 

Heeft als afdeling(en)

die 'te Amsterdam, Nieuwediep, Rotterdam, Hellevoetsluis, en correspondentschappen te 's Hage, Vlissingen, Leiden en Schiedam, ook te Paramaribo en Suriname.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 908-9.

Opmerkingen

ad leden:

belanghebbend vlootpersoneel (militairen) en belangenloze gevers.

ad richtgroep: belanghebbend vlootpersoneel en hun nabestaanden.

Blankenberg rechtvaardigt aldus de opneming van ‘zeemancollegiën’ en ook dit Marinefonds in zijn overzicht van weldadige instellingen: ‘Zeemanscollegiën, hoewel in den regel slechts hulp verleenende na overlijden van hare leden, die voor die hulp tijdens hun leven betaald hebben, worden niettemin hier vermeld, 1e omdat zij voor een groot deel alleen tot hunne uitkeringen in staat zijn door vrijwillige bijdragen van anderen en 2e omdat zij ook wel eens aan behoeftige niet-leden te hulp komen.’ (p. 902)