Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Ziekenverpleging

Naam Vereeniging voor Ziekenverpleging
Plaats Vlaardingen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 27 augustus 1896 (oprichting)
Einddatum 1996 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Voortzetting mogelijk maken van het werk van de wijkverpleegster, ten tijde van de oprichting zuster Gretha Hofstra, 'ten bate van lijdenden, onverschillig van welken rang of stand, onverschillig van welke geloofsbelijdenis, in deze Gemeente bewezen'. (Van der Kamp)

Activiteit

Aanvankelijk bestond deze alleen uit 'verpleging en verzorging van zieken, bedlegerigen aan huis, het verstrekken van hulpmiddelen en versterkende middelen, i.c. melk en eieren aan veelal armlastige kraamvrouwen' op voorschrift van de dokter.

Al vanaf april 1897 werd een pand gehuurd om als ziekenhuis te dienen, ingericht met drie bedden, even later zes, plus een operatiekamer en ruimte voor inwoning van verplegende(n) en een huishoudster.

Werkt samen met

de plaatselijke naaivereniging te Vlaardingen.

Oprichters

Het oprichtingscomité bestond uit leden van het gemeentelijk armbestuur en de beide gemeenteartsen.

Bestuursleden

Het oprichtingscomité vormde zich tot het eerste bestuur met Van Schravendijk als voorzitter, Hoogenboom als secretaris en Dorsman als penningmeester.

Eigen gebouw (adres)

Vanaf 1 april 1897 werd het pand Callenburgstraat 41-41a gehuurd om als ziekenhuis te dienen.

In het jaar 1900 werd door de gemeente 'de boerderij van Roodenburg' gelegen aan de Hofsingel en de Binnensingel voor een periode van 30 jaar beschikbaar gesteld (onder allerlei voorwaarden). Op 12 november 1901 werd het op die plaats gebouwde Hofsingelziekenhuis, zoals de nieuwe inrichting van de vereniging genoemd werd, officieel geopend.

Koninklijk Besluit 8 december 1897 nr. 30
Staatscourant

31-12-1897

Verantwoording gegevens

Algemeen, oprichtingsdatum (augustus 1896) en laatste vermelding:

C.J. van der Kamp, Zieken verlangen stilte. 100 jaar Vereeniging voor Ziekenverpleging te Vlaardingen (Vlaardingen 1996) 7-12.

ad oprichtingsdatum (juni 1897), Koninklijk Besluit en doelstelling:

de Staatscourant van 31 december 1897.

Opmerkingen

inkomsten:

De kosteloze wijkverpleging en de op- en inrichting van het ziekenhuisje werden mogelijk gemaakt 'door de contributie van de leden van de Vereeniging, voorts door giften in de vorm van meubelen, kachels, keukengerei, lampen, de gratis aanleg van de waterleiding, 2/3 van de rente van de Stichting Arie van Wetst en een gemeentelijke subsidie van f. 500'. Bovendien: 'De dames van de plaatselijke naaivereeniging verstelden en vermaakten onder leiding van zr. Gretha oude kleren (...).'

ad activiteit:

'In het eerste volle jaar meldden zich 23 patiënten aan, resulterend in 761 verpleegdagen en in 1899 27 patienten, goed voor 927 verpleegdagen. Het wijkwerk stond hierdoor niet stil. Gemiddeld werden 16 personen per dag bezocht. 2289 eieren en 1814 liters melk werden in 1898 uitgedeeld.

Ook geopereerd werd er, door de huisartsen, en met succes, gelet op de dankbetuigingen in de pers.' (Van der Kamp)

Archief

Het archief van de Vereeniging voor Ziekenverpleging/Stichting Algemeen Ziekenhuis/Holyziekenhuis 1896-1986 wordt onder toegangsnummer 179 bewaard in het Stadsarchief Vlaardingen (1,48 m.; inventaris).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Vlaardingen
Naam collectie Archief van de Vereeniging voor Ziekenverpleging/Stichting Algemeen Ziekenhuis/Holyziekenhuis 1896-1986
Beheersnummer 179
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 1,48 m.
Statuten ja

Statuten en reglementen met bijlagen, 1896-1972.

Reglementen ja

Statuten en reglementen met bijlagen, 1896-1972.

Notulen ja

Notulen 1896-1986.

N.B. Met afschriften van instructie voor de pleegzuster, 1896, van overeenkomsten met, ingekomen stukken van en raadsbesluiten van het gemeentebestuur, 1897 - 1909, van huurovereenkomst van het gebouw aan de Callenburgstraat, 1897, en van schuldbekentenis aan de Spaarbank te Vlaardingen, 1901.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1896-1989.

Overige stukken ja

Instructies voor de pleegzuster, de wijk-, wacht- en zaalzuster en de huishoudster, 1896-1902.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Kamp, C.J. van der, Zieken verlangen stilte. 100 jaar Vereeniging voor Ziekenverpleging te Vlaardingen (Vlaardingen 1996).