Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Jozef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Jozef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Obdam
Provincie Noord-Holland
Parochie

parochie van de H. Jozef

Begindatum 15 april 1867 (oprichting)
Einddatum 1966 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' 

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Obdam van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Bestuursleden

erepresident: pastoor J. Fit in 1894, niet vermeld in 1899 en 1903;

president: J. Roozendaal in 1894, C. Ursem in 1899 en 1903;

vice-president: D. Rood in 1894, 1899 en 1903;

secretaris: H.L. Konig in 1894, 1899 en 1903;

penningmeester: H. Tamis in 1894, 1899 en 1903;

magazijnmeester: C. Luken in 1894, A. de Wijs in 1899 en 1903;

bibliothecaris: J. Potveer in 1894, niet vermeld in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 265.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 53.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 351.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Archief

Het archief van de Vincentiusvereniging "St. Joseph" van Obdam maakt deel uit van het archief van de RK Statie, sedert 1856 parochie St. Victor te Obdam (1407) 1859-1970 (1985) dat onder toegangsnummer 999 wordt bewaard in het Westfries Archief.

Het bevat o.a.: Notulenboeken, 1891-1966;

Verslag van de viering van het 75-jarig bestaan van de St.Vincentiusvereniging "St. Joseph" te Obdam, 1942.

Aanvulling:

Circulaire van de Vincentiusvereniging Obdam, "opgericht onder de bescherming van St.Joseph", inzake doelstelling en werkwijze van de vereniging, z.j. (ca. 1868);

Notulenboek van de St.Vincentiusvereniging, mrt. 1868-juli 1891 (voorin: ledenlijst en namen van weldoeners);

Stukken betreffende het oprichten van een gebouwtje op het erf van de kerk t.b.v. de wekelijkse vergaderingen van de Vincentiusvereniging, 1867-1868.

 

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Jozef over de periode 1867-1964 in dossier nr. 518 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.