Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Kamer van Navraag te Zutphen

Naam Vereeniging Kamer van Navraag te Zutphen
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 5 februari 1889 (oprichting)
Einddatum 16 april 1913 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

- de particuliere armenzorg zoveel mogelijk te leiden door het verschaffen van inlichtingen omtrent de omstandigheden, de behoeften, en de beste wijze van ondersteuning van hen die hulp van een of ander lid inroepen;

- bedelarij en misleiding tegen te gaan;

- gezonde begrippen omtrent armenzorg te verspreiden (statuten, art. 2)

Activiteit

'De vereniging had een bezoldigd ambtenaar in dienst onder de naam "boekhouder"; deze heeft in een register bijzonderheden opgetekend omtrent eventueel te steunen arme lieden. De boekhouder was verplicht iedereen van advies te dienen.'

Verantwoording gegevens

De gegevens ontleend aan (de inleiding van) de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad opheffing:

De kamer is opgeheven op 16 april 1913 omdat, volgens het oordeel van de algemene vergadering, het doel in de jaren van haar bestaan niet was bereikt. Aanvragen om inlichtingen waren de laatste jaren van haar bestaan zeer gering geworden, zodat ook het huisbezoek ter beoordeling van deze aanvragen allengs opgehouden was.'

Archief

Het archief van de Vereeniging Kamer van Navraag te Zutphen 1889-1913 wordt onder nummer 90 bewaard in het Regionaal Archief Zutphen (plaatsingslijst, 0,15 m.).

 

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Zutphen
Naam collectie Vereniging Kamer van Navraag te Zutphen 1889-1913
Beheersnummer 90
Toegang plaatsingslijst
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,15 m.
Statuten ja

Statuten (gedrukt), 1889.

Ledenlijsten ja

Naamlijst der leden, z.j.

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1889-1911;

Notulen van de algemene vergaderingen, 8 januari 1889 - 16 april 1913.

Overige stukken ja

Register inhoudende bijzonderheden omtrent eventueel te ondersteunen personen, 1889-ca. 1900;

Aantekeningen omtrent te ondersteunen personen, ingedeeld naar kerkgenootschap (klad), z.j.;

Formulieren ten behoeve van de werkzaamheden van de kamer (gedrukt), z.j.