Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Onze Tuin"

Naam Vereeniging "Onze Tuin"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 28 september 1890 (oprichting)
Einddatum 1938 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'Het doel der vereeniging is: gedreven door de liefde van Christus ongehuwde moeders te behoeden voor verder afdwalen; onwettige kinderen te beschermen tegen verwaarloozing en mishandeling en te bevorderen dat zij eene goede opvoeding krijgen.' (Jaarboekje)

Activiteit

De vereniging tracht haar doel te bereiken 'o.a. door voor de jongens, die het gesticht [het Kinderhuis] verlaten, plaatsing te zoeken in een christelijk gezin en bij goede werkbazen en door onechte kinderen, voor zooveel noodig is, in het Kinderhuis of elders te doen verzorgen.'

'Het Kinderhuis, onder het bestuur van het Magdalenahuis te Zetten, te steunen.' (Blankenberg)

'Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. de moeders onder christelijken tucht te brengen, hetzij in gestichten, hetzij in gezinnen, waar zij onder goede leiding staan en zooveel mogelijk in haar onderhoud voorzien;

b. voor de kinderen zorg te dragen door hen te doen opnemen bij voorkeur in Christelijke gezinnen, met dien verstande dat zooveel mogelijk door de moeder voor het onderhoud van haar kind wordt bijgedragen en de band tusschen moeder en kind behouden wordt, tenzij dit laatste ten nadeele van het kind geacht moet worden.' (Jaarboekje)

Heeft als afdeling(en)

de afdeling Amsterdam.

Bestuursleden

Het bestuur wordt in 1904 gevormd door 4 mannen en een vrouw (penningmeesteresse). (Jaarboekje 1904)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 698.

ad laatste vermelding:

In het Historisch Documentatie Centrum van de VU te Amsterdam bevindt zich: 'Kind, orgaan van onze tuin, vereniging tot bescherming van onwettige en verwaarloosde kinderen, 1912-1938.'