Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten

Naam Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 14 augustus 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

zich het lot aantrekken van de weezen in Doopsgezinde gemeenten welke die uitgaven niet uit eigen fondsen kunnen bestrijden. (Blankenberg)

Activiteit

De zorg voor wezen van de doopsgezinde gemeenten, die dat zelf niet kunnen bekostigen, financieel mogelijk maken.

De leden, d.w.z. de doopsgezinde gemeenten, houden onder andere daartoe eens of meermalen per jaar collecten onder de gemeenteleden; de opbrengst daarvan wordt, naast de jaarljkse bijdragen en giften, aan de vereniging afgestaan. (Blankenberg)

Bestuursleden

'Het bestuur bestaat uit zeven personen, te benoemen uit den Grooten Kerkeraad der Vereenigingde Doopsgezinde gemeente te Haarlem.' (Jaarboekje 1904)

Koninklijk Besluit 3 december 1895 nr. 3
Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en leden:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 658.

ad oprichtingsdatum, laatste vermelding en bestuursleden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 425/6

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant 1895 vermeldt: 3 december 1895, het Jaarboekje voor 1904 vermeldt op pagina 425: 20 december 1895 nr. 3.

vermeld in:

H. Smissaert, Overzicht van het Nederlandsch Armwezen (Haarlem 1901) 136.

Opmerkingen

leden:

'Leden der vereniging zijn Doopsgezinde gemeenten die zich verbinden tot eene jaarlijksche bijdrage van f. 5,-; die eene gift van ten minste f. 50,- in de kas der vereeniging storten; die een of meermalen per jaar collecten onder hare ledematen houden en de opbrengst in de kas der vereeniging storten. Als lid zijn toegelaten 60 gemeenten.' (Blankenberg)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de ... vergadering der Vereeniging tot Ondersteuning van Doopsgezinde Weezen in Onvermogende Gemeenten te Haarlem, gehouden op ... te Haarlem (Haarlem 1900-).