Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.), Loge Voorwaarts nr. 2

Naam Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.), Loge Voorwaarts nr. 2
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 15 oktober 1893 (oprichting)
Einddatum 1893 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De wereld te bevrijden van de drankellende en haar op te voeren tot een hooger peil van beschaving en een universele broederschap.

Het doel van de Orde is 'methodisch en onvermoeid, met alle wettige middelen en door persoonlijke overtuiging een ellendige gewoonte bestrijden, die zich van onze menschelijke samenleving heeft meester gemaakt. Deze gewoonte bestaat hierin dat men zekere vergiftigde stoffen en dranken, zoogenaamde narcotica, bedwelmingsmiddelen, min of meer langzaam werkende vergiften, gebruikt. De bedoeling daarvan is zich een voorbijgaand gevoel van welbehagen te verschaffen, hetzij uit genotzucht, hetzij om leed en zorgen in een eigenaardige verdooving van den geest te ontwijken. Wij zijn om geen andere reden deze strijd begonnen dan omdat wij zagen, dat het maatschappelijk verkeer ontaardt, het aantal misdaden verdubbelt, de zeden verslechteren en onze kinderen verzwakken door den verderfelijke invloed van die drinkgewoonten.' (Forel, 6)

 

 

Activiteit

om haar doel te bereiken bindt zij

'een onverbiddelijken strijd aan tegen de drinkgewoonten, het allermatigste gebruik niet uitgezonderd, maar strekt haar arbeid tevens uit tot het redden van drankzuchtigen, die zij laat bezoeken in hun woning, aan wie zij de weg wijst ter bevrijding van het slavenjuk van den alcohol en die zij tracht te omgeven met een haag van wélmeendende vrienden. (Antony Don)

Afdeling van

Het Groot Loge voor Nederland der Internationale Orde van Goede Tempelieren, opgericht in 1893 en gevestigd te Zwolle

Oprichters

de Britse onderwijzeres Charlotte Gray, tevens lid van de Woman's Christian Temperence Union (WCTU) en de Rotterdammer Jhr. Steffan Ortt, waterschout, tevens bestuurder van de Rotterdamse afdeling van 'de NV', de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank.

Vergaderplaats

De oprichtingsvergadering vond plaats 'waarschijnlijk in de Noorse kerk van ds. Isaachsen aan de Boompjes'.

Verantwoording gegevens

oprichtingsdatum, oprichters:

http://cbarotterdam.hyves.nl/, (geraadpleegd op 13 december 2010)

ad doelstelling, activiteit en relaties:

Auguste Forel,  De Internationale Orde van Goede Tempelieren, een maatschappelijke hervormster, omgewerkt door T. Vleeming  (Amersfoort 1946)

A. Don, Waarom plaatselijke keuze. Eenige bezwaren weerlegd (Zwolle z.j.) Uitgave van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.

Opmerkingen

ad begindatum:

'Eigenlijk had Miss Gray reeds in 1883 te Rotterdam een Engelsch sprekende loge gesticht, die echter spoedig weer te niet ging'.