Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Weduwen en Kinderen van in zee verongelukte visschers der gemeente Urk

Naam Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Weduwen en Kinderen van in zee verongelukte visschers der gemeente Urk
Plaats Urk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1886 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vissers, Weduwen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vissers
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige weduwen en kinderen van visschers der gemeente Urk die door de ramp van den 6 Maart 1883 het leven hebben verloren, te ondersteunen (Goossens)

Activiteit

'In de eerste plaats komen voor ondersteuning in aanmerking de nagelaten betrekkingen van de visschers, omgekomen bij de ramp van 6 maart 1883; in de tweede plaats die van later in zee omgekomen visschers. De onderstand bestaat in geregelde geldelijke uitdeeling van f 2.75 per week voor eene weduwe en f 0.75 voor ieder kind en tegen den winter in een gift in eens voor aanschaffing van winterprovisie; groot f 20 voor eene weduwe en f 5 voor ieder kind. De weduwen en hulpbehoevende kinderen genieten deze hulp levenslang, gezonde jongens tot hun 15e, gezonde meisjes tot hun 17e jaar. De bedeeling houdt op wanneer eene weduwe hertrouwt, of wanneer hare positie of die van het kind verbetert, naar het oordeel van het Bestuur. De verongelukte visschers moeten vóór hun overlijden op Urk woonachtig zijn; de ondersteuning ontvangenden moeten op Urk wonen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de belijders van welke godsdienst ook. Een onderzoek wordt ingesteld, terwijl somtijds in den winter huisbezoek plaats heeft.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 14 december 1886 nr. 32; 6 mei 1894
Staatscourant

12 maart 1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2946
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 911.

Opmerkingen

ad leden:

vissers en 'belangenloze' gevers, vaak reders.

ad richtgroep:

nabestaanden van verongelukte vissers.

In de database wordt Blankenbergs motiverering om instellingen als deze (op grens van onderlinge hulp en weldadigheid) op te nemen, gevolgd:

'Wij hebben gemeend hier alleen die vereenigingen te moeten opnemen, die hetzij ook anderen dan de deelgerechtigden (zij het slechts bij wijze van uitzondering) tot het genot eener uitkeering toelaten, hetzij den ondersteunden (leden) geen recht op uitkeering geven, hetzij eindelijk de gelden, voor de ondersteuning bestemd, voor een belangrijk deel niet vinden uit eigen middelen, maar uit erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, vrijwillige bijdragen, enz. in één woord, uit anderer weldadigheid.' (p. 899)