Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Het Kinderziekenhuis"

Naam Vereeniging "Het Kinderziekenhuis"
Alternatieve namen
  • Juliana Kinderziekenhuis (sinds 1930)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 24 september 1885 (oprichting)
Einddatum 1960 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

1. de verpleging in een daartoe ingericht gesticht van zieke kinderen, die door de omstandigheiden, waarin zij verkeeren of door den aard van hunne ziekte of van hun ongeval, te huis niet naar den eisch kunnen worden verpleegd;

2. het kosteloos verleenen van genees- en heelkundige hulp voor kinderen (polykliniek) en in buitengewone gevallen ook van genees- en heelmiddelen (Goossens en Falkenburg)

Activiteit

het in standhouden van een eigen ziekenhuis, waar kinderen worden verpleegd - als regel onder de 12 jaar oud - tegen een verpleeggeld van f. 0,75 per dag, van welk bedrag het dagelijks bestuur vrijstelling kan verlenen (Falkenburg)

Werkt samen met

de Vereeniging tot versterking van kinderen uit het Stedelijk Ziekenhuis en het Kinderziekenhuis.

Heeft als deelnemer

aan de vereniging het "linnenfonds" en een naaikrans .

Oprichters

Dr. J.L. van Wely was geneesheer-directeur bij oprichting.

Beschermheren -of vrouwen

beschermvrouwe: Juliana (Falkenburg)

Eigen gebouw (adres)

1e Prins Hendrikplein 19 te Den Haag met 6 bedden en een wieg (Falkenburg); de volgende behuizing, aan de Dr. van Welylaan gelegen in de duinen, werd door koningin-moeder Emma geopend in 1929. (Symposiumbundel) Eind 20e eeuw verhuisde het Ziekenhuis naar een terrein naast het Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan.

Koninklijk Besluit 26 oktober 1885 nr. 28
Staatscourant

19 januari 1886

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1427
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland. 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 412-414. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

De bundel van het symposium: Kinderziekenhuis en kind ziek thuis, gehouden 'Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Juliana Kinderziekenhuis'.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 805.

ad relaties:

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 149, 150.

Opmerkingen

De vereniging het Kinderziekenhuis had zeker in de 19e eeuw een sterk filantropische inslag.

Falkenburg geeft overzicht van werkzaamheden en het aantal malen dat deze verricht werden van 30 april 1895 - 1 mei 1896; voorts een tabel met de dat jaar gemaakte kosten en inkomsten aan verpleeggelden en concludeert dat de vereniging een bedrag van ruim f. 13.000 aan zorg moest opbrengen. 'Deze uitgaven', aldus Falkenburg op pagina 414, 'moeten gedekt worden door giften, legaten, collecten, contributies van leden, renten en vrijwillige bijdragen van het suppletiefonds.

De contributies der leden bedroegen f. 3161,25 (jaarlijks minstens f. 10 per lid) terwijl aan giften en legaten de belangrijke som van f. 12.991,50 ontvangen werd. Zonder de buitengewonen giften (f. 6491,50) was de inrichting niet in staat geweest hare kosten te dekken.' (Falkenburg)

ad laatste vermelding:

ontleend aan archiefgegevens. De vereniging is een stichting geworden. Het kinderziekenhuis zelf heeft tot rond de milleniumwisseling zelfstandig bestaan en is sindsdien gefuseerd met enkele overige Haagse ziekenhuizen tot het Hagaziekenhuis.

ad activitetien:

Het Tijdschrift voor armenzorg 2e jrg. (1901) vermeldt op p. 147-150: o.m. 'In het afgeloopen jaar werden in het Kinderziekenhuis verpleegd 367 kinderen. Het aantal verpleegdagen bedroeg 12894, derhalve een gemiddelde duur der verpleging van 35,1 dagen.' Geput werd hierbij uit het jaarverslag over 1900.

Archief

Archiefstukken m.b.t. het Julianakinderziekenhuis over de periode 1916, 1927-1960 bevinden zich in het archief van Maatschappelijk Hulpbetoon 's-Gravenhage dat onder toegangsnummer 502-1 wordt bewaard in het Haags Gemeentearchief.