Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging "Weldoen geeft Geluk"

Naam Protestantsche Vereeniging "Weldoen geeft Geluk"
Plaats Hengelo
Provincie Overijssel
Begindatum 1889 (eerste vermelding)
Einddatum 1948 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het stichten en in stand houden van een Weeshuis voor Kinderen, die, weezen geworden zijnde, in hulpbehoevenden toestand zijn achtergebleven (Goossens)

Activiteit

Het stichten en in stand houden van een Weeshuis voor Kinderen, die, weezen geworden zijnde, in hulpbehoevenden toestand zijn achtergebleven. (Goossens)

Koninklijk Besluit 26 april 1889 nr. 39
Staatscourant

21/22-07-1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1778
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

In bijage 3 van het ‘Verslag over de verrichtingen aangaande het armbestuur [van de regering] aan de Tweede Kamer over 1948, die de 'Lijst van wijzigingen over 1948 aangebracht in de lijsten van de instellingen van weldadigheid (artikel 3 der armenwet)' bevat staat bij Hengelo de vermelding: 'Afgevoerd: Prot. Ver. „Weldoen geeft Geluk". c Verzorging van hulpbehoevende wezen in een weeshuis.' Handel. TK 1948-1949 (Bijl. 2115.3).