Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging 'Dorcas'

Naam Vereeniging 'Dorcas'
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1873 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

1. Kleedingstukken te vervaardigen en aan Protestantsche armen in de gemeente éénmaal uit te reiken; 2. in de behoeften van arme kraamvrouwen zooveel mogelijk te gemoet te komen. (Blankenberg)

Activiteit

'De onderstand bestaat in ligging en dekking en kleedingstukken. Ook wordt breiwerk verschaft. Men moet minstens 1 jaar te Amersfoort wonen. Het vervaardigde wordt, behalve aan protestantsche behoeftigen, ook aan protestantsche kerkgenootschappen (waaronder Luthersche en Remonstranten) gegeven. Bij wangedrag geen ondersteuning. Men wendt zich tot de dame, bestuurderesse van de wijk, die ook de behoefte onderzoekt. (...) De (6) bestuursleden beslissen. Huisbezoek tijdens de ondersteuning. Door deze vereeniging worden speciaal ook kraamvrouwen (door het verstrekken van luiermanden) ondersteund.

Koninklijk Besluit 12 juli 1873 nr. 55
Staatscourant

14 augustus 1873

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
80
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 454.

Opmerkingen

ad activiteit:

'Over 1898 werden (...) 46 kraamvrouwen geholpen, terwijl 204 gezinnen bedeeld werden.'