Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vincentiusvereeniging, afdeling Kerkrade van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo

Naam Vincentiusvereeniging, afdeling Kerkrade van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo
Plaats Kerkrade
Provincie Limburg
Begindatum 1898 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 28. De bijzondere Raad houdt zich bezig met de gewigtige liefdewerken en maatregelen, waarin al de Conferentiën der stad belang hebben.

Art. 29. Hij bepaalt de aanwending der fondsen van de gemeenschappelijke kas. Deze kas wordt gestijfd door de buitengewone van elders ontvangen giften, door de inzamelingen op de algemeene vergaderingen van de stad gedaan en de offers, welke de Presidenten, namens hunne Conferentie, op elke zitting aanbrengen.

Zij strekt ter voorziening in de kosten der liefdewerken voor de geheele stad en tot ondersteuning der onvermogendste Conferentiën.

Activiteit

het voorzien in de kosten van de liefdewerken voor de gehele stad (regl.)

'Bedeelende armenzorg (...).' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit van Vincentiusverenigingen in het algemeen:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 56, 58, 59, 61-82.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13, 14, 21-23.

de eerste vermelding is ontleend aan de dossierbeschrijving in het Katholiek Documentatiecentrum

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog (of weer) als Vincentiusvereniging Kerkrade-Holz; zie www.vincentiusvereniging.nl (geraadpleegd op 27 januari 2011)

 

Opmerkingen

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 1. De bijzondere Raad eener stad is samengesteld uit een President, een Vice-President, een Secretaris, een Penningmeester en al de Presidenten en Vice-Presidenten der Conferentiën van de stad, en de Presidenten en Vice-Presidenten der bijzondere liefdewerken, die alle conferentiën aangaan.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de afdeling/Bijzondere Raad Kerkrade van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo over de periode 1898-1985 bevinden zich in dossier nr. 870 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen. Vermoedelijk is eerst rond 1898 een nieuwe conferentie in Kerkrade opgericht waarmee de oprichting van een Bijzondere Raad reglementair noodzakelijk was.