Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vrouwen-Vereeniging

Naam Protestantsche Vrouwen-Vereeniging
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1878 (eerste vermelding)
Einddatum 1906 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging heeft ten doel voor de armen, bedeelden en onbedeelden der onderscheidene Protestantsche gezindten nuttig te zijn; voor ondersteuning komen bij voorkeur in aanmerking: a. Weduwen met inwonende minderjarige kinderen; b. gezinnen met idem en c. alléén-wonende Weduwen of andere personen, onbekwaam om in eigen onderhoud te voorzien.'

Activiteit

'1. het verschaffen van eenig naaiwerk aan daartoe bekwame vrouwen, gedurende de wintermaanden;

2. het verstrekken van gelden tot het doen bezoeken der bewaarschool door een onbepaald aantal kinderen der gezinnen;

3. het verschaffen van onderwijs in de nuttige handwerken aan meisjes van 12 tot 15 jaar;

4. de uitkeering van eene, jaarlijks door de Algemeene Vergadering, op voorstel van het Hoofdbestuur vast te stellen som, die door elke afdeeling kan worden besteed ten behoeve van de meest dringende behoeften harer gezinnen; en

5. het jaarlijks, wanneer de geldmiddelen het toelaten, doen plaats hebben aan de gezinnen van A. eene (winter)uitdeeling van gemaakte of ongemaakte goederen en B. eene (voorjaars)uitdeeling, welke eventueele uitdeelingen door het Hoofdbestuur worden geregeld, in verband met de personen waaruit de gezinnen bestaan.'

Bestuursleden

in 1897: Mevr. Mr. H. Boelmans ter Spill, voorz., Mevr. J. Hoek, secr., Mevr. Mr. T.H. Sannes, penningm., Mevr. R. Keuter, Mevr. Dr. M.N.J. Moltzer.'

in 1900:

Mevr. Mr. H. Boelmans ter Spill, pres., Mevr. J. Hoek, secret., Mevr. S. de Lange P.Bz., penn., Mej. M. Preijer, Mevr. Dr. M.N.J. Molzer.

Verantwoording gegevens

ad bestuursleden:

Adresboek van Alkmaar 1897, p. 196, 1900, p. 201

ad laatste vermelding:

ontleend aan archiefgegevens;

overige gegevens:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 384-385.

Archief

Het archief van de familie De Lange, 1737-1987, dat zich in het Regionaal Archief Alkmaar bevindt, bevat enkele stukken m.b.t. de Protestantsche Vrouwen-vereeniging:

Ingekomen stukken, ontvangen als lid van de Protestantsche Vrouwenvereeniging, 1878, 1892-1894, 1906, z.j. (inv. nr. 296)