Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen)

Naam Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen)
Opmerkingen over naam n.b. de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1872 (oprichting)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de verpleging, verzorging, opvoeding, voorziening in het Maatschappelijk- en Godsdienstig-onderwijs en de opleiding tot ambachten of betrekkingen van onverzorgde, behoeftige of minvermogende ouder-, vader- of moederlooze Israëlietische weezen wonende te Utrecht (Goossens)

Activiteit

Plaatsing van wezen mogelijk maken, waarbij zowel vrienden en verwanten van de wezen worden benaderd als het kerk- of armbestuur.

Het financieren van de opname van 'ouderlooze [sic] wezen', voor zoover de kas toereikend is'. Ondersteuning van halfwezen.

Koninklijk Besluit 11 juli 1874 nr. 45 en 24 maart 1888 nr. 10; 1900
Staatscourant

14 oktober 1874; 26 april 1888

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2975
Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 65.

ad relatie:

I.B. van Creveld, Het wezen van wezen. Joodse wezen in Den Haag 1850-1943. Een monument (Den Haag z.j.) 153, 154.

ad Koninklijk Besluit:

behalve Goossens ook het Register van de Staatscourant van 1900.

ad laatste vermelding:

Het jongste stuk in het archief van de vereniging dateert van 1933.

Opmerkingen

ad activiteit:

In de Gids van Van Blankenberg c.s. van 1899 wordt vermeld:

'Wel is in het reglement dezer vereeniging sprake van "opneming" van weezen - en dat was oorspronkelijk ook de bedoeling - maar dit is nooit gebeurd. De vereniging steunt alleen geldelijk Israëlitische heele en halve weezen.'

ad publicatie van de vereniging:

Deze bevindt zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de UVA.

Archief

Het archief van deze vereniging wordt bewaard als een van de archieven van de Nederlands Israëlitische Gemeente te Utrecht dat onder toegangsnummer 825 in Het Utrechts Archief berust.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Het Utrechts Archief
Naam collectie Archieven van de Nederlands Israëlietische Gemeente te Utrecht
Beheersnummer 825
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Statuten 1872, 1900 met wijzigingen 1902.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van de secretaris over 1873-1875, 1889-1895, 1897/98, 1900-1908.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken bij het bestuur 1872-1933.

Financiële stukken ja

Registers van de van de leden ontvangen contributie- en offergelden, 1883-1888;

Register van de door de vereniging afgegeven kwitanties, 1883;

Rekeningen over 1872, 1874-1878, 1880, 1882, 1894.

Overige stukken ja

Circulaires 1900;

Overeenkomst met het Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland, gevestigd te Utrecht, over de verzorging van de wezen Rachel en Philip de Rooy, 1877.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement van de Vereeniging Megadlé Jethomim te Utrecht (1872).