Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Yerseke

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Yerseke
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Yerseke
Provincie Zeeland
Begindatum 16 december 1897 (oprichting)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Het exploiteren van een onthouderstent bij gelegenheden als 'de voorjaarsmarkt', 'waar menig kop chocolade werd gebruikt en boekje of tekst gekocht, wat ons zeer verblijdde, daar dat geld toch niet naar de kroeg gebracht werd'.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

Vanaf december 1897: 'Het bestuur bestaat uit Ds. A.G.H. van Hoogenhuijze, voorzitter, Ds. G. Post, D. Vogel, C. de Jonge en M. Verschure.' ("De Wereldstrijd", 7e jrg.).

In 1900: ds. Van Hoogenhuijze, voorzitter en C. de Jong, secretaris (idem, 9e jrg.)

Vergaderplaats

in het 'nieuw gebouwde lokaal Eben-Haezer' te Yerseke.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens aan

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 7e jrg. (1898) 71, 298.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) 38, 307.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholici, ook preventief

ad leden:

Op de eerste ledenvergadering in februari 1898 telde de afdeling 41 leden, 27 mannen en 14 vrouwen. In 1900: 61 leden en twee aangeslotenen (niet contribuerenden).