Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van Weesvaders in Nederland

Naam Vereeniging van Weesvaders in Nederland
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum mei 1879 (oprichting)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

I. Alle gebreken, die de gestichtsverpleging aankleven, zooveel mogelijk te verhelpen, om daardoor de weezen meer en meer tot nuttige leden der maatschappij te vormen.

II. Kinderen, wier ouders beide of een van beiden zijn overleden, onverschillig tot welk kerkgenootschap zij behoorden, wier opvoeding gevaar loopt verwaarloosd te worden, eene goede opvoeding te geven. (Goossens)

Activiteit

Het plaatsen van kinderen in eigen gestichten, weeshuizen, die hoogstens 50 kinderen tegelijk mochten huisvesten.

Een Commissie van toezicht uit de vereniging waakte over de gang van zaken in die gestichten. (Smissaert)

Voorts steunt de vereniging de wezenverpleging van weinig draagkrachtige diaconiën en armbesturen door de wezen voor wie deze instellingen geen geld meer hebben tegen een zeer lage vergoeding van de verpleegkosten in de eigen gestichten op te nemen.

Eigen gebouw (adres)

De eigen gestichten:

Weeshuis Lindelaan, Maarssen (gemengd);

Weeshuis Carel van Walreestichting, Dieren (gemengd).

Koninklijk Besluit 25 september 1880 nr. 18; 1 juli 1884 nr. 60; 20 april 1889 nr. 43; 1899
Staatscourant

21 januari 1881; 18 oktober 1884 en 18 juli 1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2992
Verantwoording gegevens

H. Smissaert, Overzicht van het Nederlandsch armwezen (Haarlem 1901) 134-135.

De laatste vermelding is ontleend aan het jaar van uitgave van dit Overzicht.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 620-621, 689.

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 52.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 86.

ad Koninklijk Besluit:

behalve aan Goossens ook ontleend aan het register van de Staatscourant van 1899.

Opmerkingen

ad activiteit:

In 1899 werden in de eigen gestichten 58 kinderen verpleegd, van wie 9 geheel kosteloos en de overigen voor f. 2,- per week. (Tijdschrift voor Armenzorg)

ad leden:

'Gewone leden der vereeniging kunnen alleen zijn de hoofden van weeshuizen en van gestichten, waarin kinderen worden opgevoed. De contributie bedraagt f. 1,50.

Beschermers en beschermsters zijn zij die op een of andere wijze belangstelling toonen in het lot der weezen; donateurs en donatrices zij, die de vereeniging jaarlijks eene bijdrage schenken van minstens f. 100,- waarvoor zij het recht krijgen een wees ter opvoeding aan te wijzen.' (Van Ebbenhorst)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Het Weeshuis, maandblad van de Vereeniging van Weesvaders (1893).