Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Joseph-Vereeniging

Naam St. Joseph-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het St. Aloysiusgesticht in stand te houden

(in 1846 opgericht door de Heeren-Vereeniging tot Weldadigheid 'met als doel om te voorzien in de verzorging van verlaten jongens en halve weezen uit gemengde huwelijken').

Activiteit

het inzamelen van geld voor de instandhouding van het St. Aloysiusgesticht en de plaatsing van verlaten en halfverweesde jongens in het gesticht "De Heibloem" te Heythuizen in Limburg

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 205.

Opmerkingen

De vereniging bestaat uit werkende én contribuerende leden en uit alleen contribuerende leden. De contributie bedroeg f. 5, per jaar.

Het 'werk' bestond uit collecteren en het twee maal per jaar verzamelen der collecten.

Daar tegenover stond dat in de kapel van het gesticht heilige missen werden opgedragen voor levende en overleden weldoeners. Daarnaast verleende de bisschop van Haarlem aan alle leden een maandelijkse aflaat van 40 dagen en aan de inzamelaars een wekelijkse aflaat van 40 dagen.