Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israëlietische Vereeniging voor Gezondheids-koloniën

Naam Israëlietische Vereeniging voor Gezondheids-koloniën
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1885 (oprichting)
Einddatum 1969 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulp bieden aan 'behoeftige, ziekelijke Israëlietische kinderen' (Blankenberg)

Activiteit

'Behoeftige, ziekelijke Israëlietische kinderen worden kosteloos gezonden naar het Israëlietiesch Herstellingoord te Wijk aan Zee. Voor de armsten wordt ook voor kleeding en schoeisel gezorgd.' (Blankenberg)

Aangesloten bij

het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden, opgericht in 1901 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als deelnemer

een dames-comité

Werkt samen met

Vereeniging Herstellings- en Vacantie-oord voor Israëlitische kinderen te Wijk aan Zee, opgericht in 1885 en Vereeniging De Israëlietische Vacantie-kolonies te Den Haag, opgericht in 1897

Koninklijk Besluit 10 mei 1896 nr. 54
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 807.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 80-82; 2e jrg. (1901) 38, 124, 125.

A.C. Bos, Gezondheids-Kolonies Eene bijdrage tot de verbreiding van de kennis dezer instellingen van maatschappelijk belang (Egmond 1899) 60, 61.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1899.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken; liever: ziekelijke of zwakke kinderen.

financiën en activiteit:

'De uitgaven bedroegen over 1896 f. 1277; de rekening sloot met een batig saldo van f. 720. Er werden 26 kinderen naar de Israëlietische badinrichting te Wijk aan Zee en 1 naar Dieren gestuurd.' (Bos)

ad relaties:

'Ook in deze vereeniging voelde men de behoefte om te blijven zorgen ook na terugkomst van de zwakke kindertjes, maar de daarvoor gewenschte samenwerking met de Isr. Vereeniging voor Kindervoeding kon helaas nog niet worden verkregen' (Tijdschrift voor armenzorg 2e jrg. (1901) 125.)

ad activiteit:

Uit het jaarverslag van deze vereniging over 1900 waaruit de redactie van het Tijdschrift voor armenzorg putte (2e jrg. p. 124):

'Aangemeld hadden zich 69 kinderen. Na geneeskundig onderzoek en ingewonnen inlichtingen bij de vereeniging "Armenzorg" werd besloten tot uitzending van 45 patientjes, 30 naar zee en 15 naar de bosschen. De zeekolonistjes werden wederom in drie groepen (...) naar het Herstellingsoord te Wijk aan Zee gezonden, steeds onder geleide van bestuursleden, ook eenmaal onder toezicht van een lid van het dames-comité. (...) De boschpatiëntjes worden te Vorden ondergebracht.'

Archief

Het archief van de Israelietische Vereeniging voor Gezondheids-koloniën te Rotterdam maakt deel uit van het rubriek 'Commissies die na de tweede wereldoorlog zijn voortgezet of opgericht' van het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente (NIG) te Rotterdam. Het archief wordt onder nr. 29 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam en bevat geen 19e eeuws materiaal over de Gezondheidskolonie. Het recentste stuk zit in het dossier: 'Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1969'.