Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen

Naam Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot redding van gevallenen "Beth-Palet", huis van ontkoming
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1880 (eerste vermelding)
Einddatum 1962 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Ongelukkige zondaressen, hetzij met hetzij zonder kind [op te vangen] om ze na korter of langer verblijf in de maatschappij te doen wederkeeren als dienstbaren of in den schoot der familie terug te voeren.' (Heldring in Bouwsteenen 303)

Activiteit

Het bieden van een 'Huis van ontkoming voor ongehuwde moeders en hare kinderen. Alleen zij, die voor de eerste maal bevallen zijn, vinden hier na het verlaten van het ziekenhuis of de kraaminrichting een onderkomen; gedurende een jaar worden zij met haar kind verpleegd, daarna poogt men hen weder in de maatschappij terug te brengen.' (Blankenberg)

Werkt samen met

De Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie, opgericht in 1880.

Werkt samen met

het Dames-Comité, dat zich gevormd heeft 'om voor de noodige kleeding zorg te dragen voor meisjes, die gereed staan een dienst te betrekken'.

Neemt deel aan

Neemt, samen met de Zettense inrichtingen en de zusterverenigingen, deel aan de christelijke filantropie van de Inwendige Zending. De zusterverenigingen zijn de verenigingen met een Doorgangshuis en verenigingen of commissies 'ter opbeuring’ te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Leiden, Haarlem, Groningen en Arnhem. Vanaf de 80-er jaren kwamen al deze verenigingen, die enkele of al hun 'gevallenen' naar het Asyl Steenbeek stuurden, bijeen op de 'vluchtheuvel' te Zetten bij dat Asyl.

Oprichters

de president en de secretaris van de Amsterdamsche Vereeniging tegen prostitutie J. Müller en W.J. Roos.

 

 

Bestuursleden

Müller en Roos vormden het eerste bestuur van de vereniging.

De eerste directrice van het opvanghuis Beth Palet: Mejuffrouw Schenk (brochure) of: Mej. de Wed. Palte (Heldring)

 

Eigen gebouw (adres)

De inrichting Beth Palet, geopend in januari 1882, was gevestigd in het huurhuis, Ruysdaelstraat nr. 27.

In 1894 kon, o.m. dankzij een gift van "tante Borski" van f. 6000 het bedrag bijeengebracht worden dat nodig was voor de aankoop van het verenigingshuis op de Prinsengracht nr. 775.

Koninklijk Besluit 29 oktober 1880; 3 maart 1893
Verantwoording gegevens

Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen. Eigen uitgave [brochure] van de vereniging (Amsterdam z.j., na 1931).

L. Heldring, 'Verslag van de vijfde algemeene vergadering voor Inwendige Zending te Amsterdam' in: Bouwsteenen. Tijdschrift voor de Inwendige Zending 1e jrg. (1882) 242, 323-324 en 338.

G. van Kempen, 'Tweede bijeenkomst op den vluchtheuvel' in: Bouwsteenen Tijdschrift voor inwendige zending 2e jrg. (1883) 167.

Gegevens uit de rubriek Binnenland, t.a.p. 303, 304.

H. Pierson en W. van den Bergh (reds.), Magdalena. Evangelisch jaarboekje, uitgegeven ten voordeele van het Asyl Steenbeek, 31e jrg. (1883), 8 (vijfendertigste jaarverslag).

A. de Graaf, De waarde van gestichten in den strijd tegen de Prostitutie (Utrecht 1910) 57-60.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1893.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 709.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

ad oprichters:

Blijkens het boekje Beth Palet sproot de vereniging voort uit de hulp die gasthuisarts J. Müller, de voorzitter van de eerder door Pierson gestichte Amsterdamse Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie, trachtte te verschaffen aan piepjonge moeders, die in het gasthuis bevallen waren.

 

Archief

In het Stadsarchief Amsterdam bevindt zich onder toegangsnummer 1355 het archief van de 'Stichting Afra, voorheen Tehuis Anette, Beth Palet, Hubertus' 1898 - 1992; de inventaris zelf is (nog) niet op de website van de archiefbewaarplaats te raadplegen.

In het archief van de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn en van Algemeen Maatschappelijk Werk te Amsterdam dat onder nr. 914 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich: Jaarverslagen en jaarrekeningen van de Vereniging tot redding van gevallenen 'Beth Palet', 1893 - 1962 1 pak.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Amsterdamsche Vereeniging ter Bestrijding der Prostitutie en tot redding van gevallenen, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd 20 October 1880: Afdeeling "Beth-Palet" (Amsterdam 1886).
  • De Amsterdamsche Vereeniging ter Bestrijding der Prostitutie en ter redding van gevallenen gedurende het vijfde jaar van haar bestaan april 1885-1886 (Amsterdam 1886).
  • Amsterdamsche Vereeniging ter Bestrijding der Prostitutie en tot redding van gevallenen, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd 29 October 1880: Afdeeling "Beth-Palet" (Amsterdam 1890).
  • Verslag van de Vereeniging tot Redding van Gevallenen Beth-Palet 189X-1902 (Amsterdam 18XX-1902).