Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Patronaat over de Armen

Naam Vereeniging tot Patronaat over de Armen
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 3 september 1848 (oprichting)
Einddatum 1889 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bezoeken der armen.

Ook stelde de vereniging zich ten doel een eerste aanzet te geven 'tot het oprichten van een verzorgende instelling'.

Activiteit

Tijdens het huisbezoek aan de armen moest 'Acht gegeven worden op hunne levenswijze, de opvoeding hunner kinderen en [behoorde de bezoeker] hunne behoeften te leren kennen ten einde hunne zedelijke welvaart en stoffelijke belangen te bevorderen hoofdzakenlijk zonder het geven van enige geldelijke ondersteuning.'

Voorts werd een comité tot oprichting van het ziekenhuis gevormd dat op 5 september 1850 haar doel bereikte in die zin dat toen het Protestantse Ziekenhuis (20 bedden) werd geopend.

Heeft als deelnemer

de commissie tot oprichting van een ziekenhuis, bestaande uit het voltallig bestuur, aangevuld met de artsen C. Noorduyn jr., J.H.H. Scheers en F.D. Sneltjes.

Werkt samen met

vrouwen-vereeniging Dorcas, opgericht te Nijmegen in 1838.

Voortgezet als

Vereeniging het Protestantsch Ziekenhuis in 1889.

Bestuursleden

Het voltallige eerste bestuur, ter oprichtingsvergadering gekozen, bestond uit ds. Van Haaften, voorzitter, mr. Boesses, secretaris-penningmeester, J.H.C.A. Payen, B.A. Jonckers en dr. N.J.B. Kappeyne van de Capello.

Eigen gebouw (adres)

Protestantse Ziekenhuis (20 bedden) in de Gouverneursgas (later de Jodenberg genoemd) te Nijmegen.

Verantwoording gegevens

B.F.J. Siebenheller, "Weldoen zij ons doel" 1840-1940. Een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van de Nijmeegse burgers en het tot standkomen van het Sint Canisius Ziekenhuis-Wilhelmina Ziekenhuis (S.i., s.n. 2007).

Opmerkingen

ad einddatum en levensbeschouwing:

In 1889 werd de vereniging opgeheven, zodat de banden met de hervormde diaconie doorgesneden konden worden en de nieuwe onafhankelijke vereniging 'Het protestants Ziekenhuis te Nijmegen' financiering, bestuur en beheer kon overnemen van het Patronaat.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Siebenheller, B.F.J., "Weldoen zij ons doel" 1840-1940. Een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van de Nijmeegse burgers en het totstandkomen van het Sint Canisius Ziekenhuis-Wilhelmina Ziekenhuis (z.p. 2007).